MOSTAR BUS POD LUPOM REVIZORA Kupovali autobuse, prodavali zemljište mimo Zakona i suglasnosti

08.08.2023.

Pred kraj prošle godine zaključen je ugovor za nabavku goriva za bazu sjever u iznosu od 534.974 KM, iako je navedena baza prodana šest mjeseci ranije

Piše: S.K.

Federalni su revizori nakon pregledane prošle godine zaključili da Javno poduzeće za gradski prijevoz putnika „Mostar bus“ d.o.o. Mostar nije radilo baš sve po zakonu.

Pa su kontaktirali da u kompaniji ima svega- od nezakonitih zapošljavanja, kupovine autobusa mimo zakona, prodaje zemljišta bez suglasnosti, ugovora mimo Zakona o javnim nabavkama…

Pogrešna prikazivanja imovine

Kako se navodi u revizorskom izvješću, izvršena ulaganja u stalna sredstva (popravke autobusa) u ranijim razdobljima u iznosu od 94.716 KM priznata su na poziciji ostale imovine i potraživanja, što nije sukladno standardima.

Na datum bilance ta ulaganja Društvo nije priznalo na teret rashoda prethodne godine ili kroz ispravku početnog stanja imovine i kapitala već je određeni iznos priznalo na teret rashoda razdoblja, što je uticalo na povećanje iskazanog gubitka tekuće godine. Navedeno ima za posljedicu pogrešna prikazivanja imovine i kapitala u financijskim izvješćima tekuće, a i ranijih godina –  navedeno je.

Revizori navode i kako nije izvršena procjena očekivanih kreditnih gubitaka sukladno zahtjevima računovodstvenih standarda, niti je u Bilješkama uz financijska izvješća Društvo objavilo učinke očekivanih kreditnih gubitaka za iznos iskazanih sumnjivih i spornih potraživanja od 24.649 KM. Gubitak od 800.000 KM

To za posljedicu može imati da su rashodi i financijski rezultat (gubitak) podcijenjeni, a potraživanja precijenjena za iznos utvrđenog usklađivanja prema Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja – ističu revizori.

Oni dodaju i da se kod sastavljanja financijskih izvješća nije izvršena procjena sposobnosti subjekta da nastavi poslovati u vremenski neograničenom razdoblju te da nisu poduzete aktivnosti u svrhu ostvarenja adekvatnosti kapitala sukladno Zakonu o financijskom poslovanju.

Akumulirani gubitak na 31. 12. 2022. godine iznosi 799.922 KM i iznad je visine osnovnog kapitala Društva za 146.864 KM. Koeficijent tekuće likvidnosti je 0,36, što ukazuje na to da Društvo tekućim sredstvima nije u mogućnosti pravovremeno izmirivati tekuće obveze. Ove okolnosti stvaraju sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, što nije objavljeno u financijskim izvješćima sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH – navedeno je.

Prodaja zemljišta

Dodaje se i kako ”odbor za reviziju nije formiran sukladno odredbama Statuta, Zakona o javnim poduzećima u FBiH i Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH”.

Osim toga, nije formiran ni odjel za internu reviziju sukladno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, što je obveza Društva kao subjekta od javnog interesa a prijem u radni odnos na određeno vrijeme vršen je bez provođenja javnog oglašavanja, što nije sukladno Zakonu o radu.

Revizori navode i kako zemljište površine 5.252 m2 i građevinski objekti površine 544 m2, koji su kupljeni 2002. godine po cijeni od 383.777 KM, prodani su u 2022. godini za 307.500 KM bez suglasnosti Nadzornog odbora na zaključeni ugovor, što nije sukladno Statutu prema kojem pojedinačni član uprave nema ovlaštenja zaključiti ugovor čija je stvarna ili procijenjena vrijednost veća od 10.000 KM.

Kupovina vozila od 360 hiljada KM

Ni nabava vozila u vrijednosti od 360.000 KM nije provedena sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH u dijelu zaključivanja ugovora na veću vrijednost od procijenjene, niti je zahtijevano jamstvo za provedbu ugovora, s ciljem djelovanja u najboljem interesu Društva, kako nalaže Zakon o gospodarskim društvima.

Naime, nabava tri motorna vozila za prijevoz putnika kategorija M2, procijenjene vrijednosti 330.000 KM predviđena je planom javnih nabava za 2022. godinu za koju je proveden otvoreni postupak.

Tendersku dokumentaciju preuzelo je 10 zainteresiranih ponuđača. Na objavljeni javni poziv zaprimljena je samo jedna ponuda ponuđača M.R.M. d.o.o. Ljubuški na iznos 360.000 KM bez PDV-a, koja je za 30.000 KM veća od procijenjene vrijednosti. ”Ravnatelj je 11. 4. 2022. godine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Ugovor dodijelio jedinom ponuđaču M.R.M. d.o.o. Ljubuški na iznos od 360.000 KM za tri vozila, iako je ponuda za 30.000 KM veća od procijenjene vrijednosti.

Odlukom je istaknuto da je razlog izbora ponuđača značajno poskupljenje predmetne robe na svjetskom tržištu, te da bi se poništenjem nabave riskiralo poskupljenje, a nije donesena odluka o osiguranju dodatnih sredstva za realizaciju nabave, niti je tražena suglasnost Nadzornog odbora, s obzirom na visinu iznosa.

Revizori navode kako tenderskom dokumentacijom nije traženo jamstvo za ozbiljnost ponude, niti jamstvo za urednu provedbu ugovora, a nabava nije realizirana, odnosno rok isporuke je istekao u prosincu 2022. godine.

Ugovorom je navedeno da Društvo zbog neispunjavanja obveza može raskinuti ugovor. Međutim do okončanja revizije zaključeni ugovor nije raskinut, iako vozila još uvijek nisu isporučena – navode revizori.

Nezakonita imenovanja

Oni konstatiraju kako je u decembru prošle godine zaključen ugovor za nabavku goriva za bazu sjever u iznosu od 534.974 KM, iako je navedena baza prodana u junu 2022. godine.

Imajući u vidu da je Društvo u 2022. godini izvršilo prodaju građevinskog zemljišta u Raštanima na kojem se nalazila autobaza sjever, potrebno je nabavu goriva planirati na razini stvarnih potreba Društva i ne dijeliti nabavu na dvije lokacije, s obzirom na to da Društvo posluje na jednoj adresi, te planirati postupak nabave sukladno članu 17. Zakona, za koju će se provesti odgovarajući postupak nabave – istaknuto je.

Revizori zaključuju i kako Nadzorni odbor nije izvršio imenovanje Uprave sukladno Zakonu o javnim poduzećima i Statutu.

S direktorom je zaključeno više ugovora za v.d. dužnosti  (2021. i 2022. godina), a izvršni direktor nije imenovan,

Idi naVrh

Don't Miss