ČIJA JE ODGOVORNOST: Nestalo gorivo s pumpi, stopirani milioni pomoći, nezakonito radno vrijeme

13.06.2023.

Od 19 budžetskih korisnika u Federaciji BiH, gotovo nemoguće je naći instituciju koja je radila u skladu sa pravilima. Pare su se trošile a podneseni izvještaji su mimo svih pravila

Piše: Belmina ČORBIĆ

Na benzinskim pumpama „nestalo“ stotine hiljada litara goriva. Bivši predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara kupovao satove koji nisu u ponudi. S druge strane, roditeljima djece s invaliditetom uskraćena je pomoć s obzirom da su stopirani milioni maraka.

Ovo su samo neke od nepravilnosti koje su utvrdili federalni revizori nakon izvršene finansijske revizije 19 budžetskih korisnika za prošlu godinu.

Ko (ni)je trošio kako treba?

Ili možda bolje pitanje ko je trošio po pravilima. Od 19 budžetskih korisnika u Federaciji BiH, gotovo nemoguće je naći instituciju koja je radila u skladu sa pravilima. Pare su se trošile a podneseni izvještaji su mimo svih pravila.

Posebno nije jasno kako je sa benzinskih pumpi nestalo 317.613 litara goriva. Prema prezentiranim podacima, iz AMN izvješća nabavljena količina goriva u 2022. godini iznosila je 782.714.343 litre, istočena količina goriva 787.504.873 litre, dok su zalihe na početku godine iznosile 30.140.646 litara, a na kraju godine 25.667.729 litara.

Prema navedenim pokazateljima, iskazano je odstupanje stanja količine goriva na kraju izvještajnog perioda od 317.613 litara, a ono je posljedica nedostavljanja podataka iz perioda prestanka rada elektronskih mjernih sistema na server kontrolnog organa – navodi se u revizorskom izvještaju.

Prema prezentiranim podacima, federalno Ministarstvo trgovine tokom prošle godine uputilo je 37 zahtjeva  Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i 441 zahtjev kantonalnim upravama za inspekcijske poslove za provođenje inspekcijskog nadzora nad benzinskim crpkama zbog nedostavljanja AMN i XML izvješća.

Temeljem zapisnika Ministarstvo je dobilo samo dvije povratne informacije od Federalne uprave za inspekcijske poslove, a po kojima nisu izrečene kaznene mjere i 113 od kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, a po kojima su izrečene 52 kaznene mjere u iznosu 208.000 KM (3.000 KM pravnoj osobi, 1.000 KM odgovornoj osobi).

S obzirom na broj upućenih zahtjeva i broj dostavljenih zapisnika o provedenim nadzorima vidljivo je da  inspekcijske službe nisu u većini slučajeva postupale po zahtjevu Ministarstva, te samim tim nisu ni osigurana
nedostajuća AMN i XML izvješća, a koja bi eliminirala odstupanja u količinama goriva na kaju izvještajnog perioda –   podaci su revizora

Ostaje neodgovoreno gdje je nestalo 317.613 litara goriva sa benzinskih pumpi u Federaciji BiH.

Stopirani milioni maraka pomoći

Federalni revizori imali su pune ruke posla u Ministarstvu rada i socijalne pomoći FBiH.

Stotine roditelja djece sa invaliditetom od 100 posto zakinuti su za pomoć zbog nerada ovog ministarstva na čelu sa tadašnjim ministrom Veskom Drljačom.

Revizijom je ustanovljeno da je Ministarstvo izvršilo isplate za svega 192 korisnika.

Revizijom je utvrđeno da je broj unesenih rješenja do 28. 2. 2023. godine iznosio 1.491, dok je Ministarstvo  zaključilo svega 305, što znači da 1.186 predmeta čeka reviziju Ministarstva. Iako je Zakon stupio na snagu 30. 12. 
2021. godine, prve isplate korisnicima izvršene su u septembru 2022. godine za svega 18 korisnika, što je konstatovano i u Pismu menadžmentu nakon obavljene prethodne revizije – navodi se u revizorskom izvještaju.

Problem je, kako su pokazali izvještaji nastao zbog neblagovremenog rješavanja revizija.

Ministarstvo tako nije osiguralo načelo efikasnosti u skladu s članom 6. Zakona o upravnom postupku. Navedeno više dobiva na važnosti budući da revizija odlaže izvršenje rješenja.

Uvažavajući nove nadležnosti, ističu revizori, nije osigurano efikasno rješavanje revizija na donesena rješenja u prvom stepenu u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, što je dovelo do gomilanja predmeta, a samim tim i neefikasnog provođenja Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.

Planiranje sredstava u budžetu Ministarstva zakonska je obaveza u skladu s članom 12. Zakona o roditeljima  njegovateljima u FBiH kojim je definisano da se sredstva za finansiranje naknade i doprinosa za roditelje njegovatelje osiguravaju u budžetu FBiH. Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 17.541.857 KM, a sa 31. 12. 2022. godine realizovano je svega 1.532.095 KM – istaknuto je.

U skladu sa Zakonom, roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u FBiH u skladu sa Zakonom o radu , na koju se uplaćuju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti po istim stopama kao za osiguranike iz osnova radnog odnosa u skladu s
propisima o doprinosima.

Skoro milion za Almunij

I dok jedni nisu dobili ono što ih sljeduje, novac su dobijali oni koji i nisu trebali ili smjeli.

Federalni ministarstvo za industriju, rudarstvo i energetiku prošle godine, mostarskom Aluminiju dodijelo je novačna sredstva u iznosu od 907.096 KM.

Revizori naglašavaju da je programom je propisano da je korisnik pomoći privatno preduzeće, koje nije u većinskom vlasništvu FBiH ili bilo kojeg nivoa vlasti u FBiH.

Međutim, ovo preduzeće nije privatno, jer ima mješovitu strukturu kapitala sa vlasničkim udjelima: Vlada FBiH 44%, Vlada Republike Hrvatske 12% i pojedinačni dioničari 44% kapital u privatnom vlasništvu – podsjećaju revizori.

 Čavara i 10 satova

Najnetransparentnijim oblikom javnih nabavki može se pohvaliti bivši  predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara.
Prošle godine Čavara je sklopio niz direktnih sporazuma čija vrijednost ne prelazi 6.000 KM.

Bivši predsjednik FBiH Marinko Čavara

Čavarin ured ih je ukupno zaključio devet, a prema nalazima federalnih revizora izvršili su i jednu nabavku koje uopće nije bilo u ponudi?!

U izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH, Čavarin ured je zaključio i ugovor sa ponuđačem Franex-Trade d.o.o. Sarajevo i to 24. janaura 2022. godine. I taj ugovor nije prelazio vrijednost od 6.000 KM.

Analizom faktura  navedenog dobavljača utvrdili smo da pojedine nabavljene stavke nisu bile predmetom ponude na osnovu kojih je zaključen ugovor, te je izvršena nabavka 10 ručnih satova u iznosu od 3.332 KM koji nisu navedeni u ponudi – zaključili su federalni revizori.

Obrazloženja na ovaj i druge nalaze poslala je Lidija Bradara, koja je u međuvremenu imenovana za predsjednicu FBiH, ni revizori ih nisu prihvatili te su kategorični u tvrdnji da je prekršen Zakon o javnim nabavkama.

Kada je riječ o drugim nalazima, revizori su ustanovili da je jedna te ista osoba u kontinuitetu od 2015. godine od 31. avgusta 2022. godine obavljala poslove asistenta i to po ugovoru o djelu.

Takođe, kako su konstatovali, neopravdani su bili i angažmani po ugovorima o djelu u uredu sada već bivšeg potpredsjednika FBiH Milana Dunovića.

Kada je riječ o javnim nabavkama, revizori su utvrdili da ured bivše potpredsjednice FBiH Melike Mahmutbegović
plan javnih nabavki nije sačinio u skladu sa zakonom.

Naknada za „odvojeni život“

Zastupničke i savjetničke plate u prošloj godini građane su koštale 4.745.488 KM, od čega u Predstavničkom domu 2.980.734 KM, a u Domu naroda 1.764.754 KM. Osim naknade za topli obrok i regres, za koji im je isplaćeno 317.086 plus 71.154 KM.

Ne treba zaboraviti ni naknade za „odvojeni život od porodice“. Izdvojeno je oko 307 hiljada maraka, za zakup stana i troškove smještaja 96.754 KM i prevoz u dane vikenda 186.601 KM.

A za to vrijeme zastupnici mogu se pohvaliti sa svega sedam redovnih i četiri vanredne sjednice u toku cijele godine. Skoro istu učinkovitost imali su i delegati i to šest vanrednih sjednica, sa nastavcima.

Uočeno je da su izabrani zvaničnici primali različite naknade za odvojeni život od porodice, što ne bi trebao biti slučaj. A kako je do toga došlo? Za zakup stana maksimalan dozvoljeni iznos je 400 maraka. Međutim, neki stanovi unajmljeni su po nižoj cijeni pa je razlika do one četiri stotine, umjesto da se uštedi, neopravdano isplaćivana izabranim zvaničnicima kao dio naknade za odvojeni život – navedeno je u izvještaju.

Povučeni svi zakoni

Revizori su u izvještaju naveli da značajan broj materijala već godinama čeka da se nađe pred parlamentarcima. Među njima su Prijedlog prostornog plana FBiH za period 2008- 2028. godine (2014), Prijedlog zakona o šumama (2017), Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (2017), Nacrt zakona o suzbijanju organiziranih oblika krivičnih djela korupcije, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala (2018), Prijedlog zakona o doprinosima (2018), Prijedlog zakona o porezu na dohodak (2018)…

Novoimenovana Vlada Federacije BiH povukla je iz parlamentarne procedure sve zakone i akte koje je uputio prethodni saziv na čelu sa Fadilom Novalićem.

Namjera je, kako je najavljeno, da ih novi ministri prouče, dorade ukoliko je potrebno, te ponovo upute Parlamentu.

Idi naVrh

Don't Miss