Proglašeno stanja prirodne nesreće u Kantonu Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj Petoj vanrednoj sjednici donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo.

Ova odluka donesena je na osnovu Odluke Federalne vlade o proglašenju stanja nesreće na području čitave Federacije Bosne i Hercegovine, od 16. marta ove godine.

U ovoj odluci, a radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području, Vlada KS je odredila da sva kantonalna ministarstva, samostalne kantonalne uprave, upravne organizacije, javne ustanove i institucije, kao i javna preduzeća i drugi pravni subjekti, te nadležni općinski štabovi civilne zaštite stave na raspolaganje sve resurse Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo koji će se, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, koristiti na ugroženim područjima.

Također je naloženo svim kantonalnim ministarstvima, samostalnim kantonalnim upravama, upravnim organizacijama, javnim ustanovama i institucijama da odmah organizuju rad u cilju izvršavanja naredbi Štaba civilne zaštite KS.

Naloženo je Štabu civilne zaštite KS da, u skladu sa iskazanim potrebama na ugroženim područjima, može angažovati odgovarajuće kantonalne službe zaštite i spašavanja i kantonalne specijalizovane jedinice civilne zaštite, kao i druge pravne subjekte, javna preduzeća i građane.

Troškovi koji nastanu angažovanjem Štaba civilne zaštite KS, kantonalnih službi zaštite i spašavanja, specijalizovanih jedinica civilne zaštite, te dodatnim planskim angažovanjem nedostajućih resursa tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi na ugroženim područjima, pokrit će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kao i iz redovnih budžetskih sredstava KS za 2020. godinu te drugih finansijskih izvora u skladu sa važećim propisima.

Zadužuje se Štab civilne zaštite KS da, u skladu sa ovlaštenjima, preuzme sve aktivnosti koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području od momenta stupanja na snagu ove Odluke, odnosno sve do donošenja odluke o prestanku stanja prirodne i druge nesreće.

Štab civilne zaštite KS i Kantonalna uprava civilne zaštite KS su dužni o preduzetim mjerama redovno izvještavati Vladu KS i druge organe u skladu sa zakonima i drugim propisima.

(N1, Interview.ba)

Prethodna vijest

Facebook blokira vijesti o pandemiji koronavirusa, greška u filterima

Naredna vijest

Radončić: U BiH od 9. do 16. marta ušle 81.142 osobe