KORUPCIJA CVJETA: Percepcija javnosti se i dalje pogoršava, pravosuđe mora u odlučniju borbu protiv korupcije

09.09.2022.

USAID već sedmi put provodi godišnju anketu o efektivnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini i o tome kako pravosuđe vide ljudi koji rade u tom sektoru i ljudi koji su izvan njega

Efektivnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini ponovno je smanjena, što ukazuje na hitnu potrebu da se uspješno procesuiranje predmeta visoke korupcije i organiziranog kriminala postavi kao najviši prioritet bh. pravosuđa, zaključak je istraživanja Indeks efektivnosti pravosuđa BiH za 2021. godinu.

USAID već sedmi put provodi godišnju JEI-BiH anketu o efektivnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini i o tome kako pravosuđe vide ljudi koji rade u tom sektoru i ljudi koji su izvan njega.

Nizak nivo efektivnosti

Generalno, efektivnost pravosuđa je na niskom nivou što nalaže potrebu za unapređenjima u svim segmentima bh. pravosudnog sustava, pri čemu borba protiv korupcije mora biti prioritet pravosuđa.

Iako su prepoznati određeni pomaci u efikasnosti procesuiranja predmeta i smanjenju broja neriješenih predmeta, viđenje javnosti o efektivnosti pravosuđa u BiH je negativnije nego ikada, posebno kad je riječ o borbi protiv korupcije. Prema reuzulatima istraživanja, pouzdanje javnosti u odgovor pravosuđa na korupciju je na najnižem nivou od početka izračunavnja Indeksa. Najveća pogoršanja percepcije javnosti u 2021. u poređenju s 2015. godinom, odnosi se na rad sudaca i tužitelja.

Mito i korupcija

Nasuprot tome, mišljenje sudaca i tužitelja o efektivnosti pravosuđa u 2021. godini se blago poboljšalo. No, unatoč manjim varijacijama prethodnih sedam godina, suci i tužitelji u kontinuitetu misle da je efektivnost pravosuđa osrednja, te i sami prepoznaju potrebu za poboljšanjima u bh. pravosuđu.

Posebno je zabrinjavajuće što i suci i tužitelji smatraju da je podložnost sudaca i tužitelja primanju mita u 2021. bila veća nego i jedne prethodne godine, te da su uticaj korupcije na bh. pravosuđe i povjerenje u nepristrasnost sudaca bili bolje ocijenjeni prije sedam godina nego 2021. godine.

Suci i tužitelji su i dalje najnezadovoljniji efikasnošću imenovanja, te objektivnošću, adekvatnošću i primjenom kriterija za napredovanje u karijeri za suce i tužitelje, koji su uglavnom u nadležnost Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća. Nositelji pravosudnih funkcija također smatraju da je procesuiranje javnih dužnosnika koji krše zakon na vrlo niskom nivou.

Zabrinjavajuće je da su svi indikatori percepcije javnosti koji se odnose na korupciju zabilježili znatne negativne promjene i ponovo svrstali indikatore korupcije u grupu indikatora s najslabijim rezultatima. Štoviše, gotovo svi indikatori vezani za korupciju bili su na najnižem nivou od početka izrade Indeksa, što ukazuje na to da u javnosti vlada mišljenje da se pravosuđe bolje nosilo s korupcijom u 2015. nego u 2021. godini.

Slično tome, najveće pogoršanje percepcije javnosti u 2021. godini u odnosu na 2015. godinu odnosilo se na rad sudaca i tužitelja, koji je bio bolje ocijenjen prije sedam godina, kada je javnost prvi put anketirana.

Zabrinjava činjenica da je percepcija javnosti o postupanju pravosuđa u pitanjima korupcije bila najlošija od početka izrade Indeksa, te da se percepcija stručnih lica u pravosuđu o podložnosti sudaca i tužitelja primanju mita stalno pogoršava. VSTV bi trebao ispitati temeljne razloge za takvu percepciju i odlučno reagirati na svaku pojavu korupcije u svojim redovima.

Vlada SAD posvećena je pružanju podrške BiH i njenom pravosuđu u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala – poručeno je iz američke ambasade

Pitanja vezana za korupciju

• Zabrinjava činjenica da je percepcija javnosti o postupanju pravosuđa u pitanjima korupcije bila najlošijaod početka izrade Indeksa, te da se percepcija stručnih lica u pravosuđu o podložnosti sudaca i tužietlja primanju mita stalno pogoršava. VSTV bi trebao ispitati temeljne razloge za takvu percepciju i odlučno reagirati na svaku pojavu korupcije u svojim redovima.

• Nedostatak podataka o tome kako tužiteljstva rješavaju predmete onemogućava detaljnu procjenu naizgled značajnih poboljšanja u rješavanju predmeta korupcije. Tužiteljstva bi trebala provesti dodatnu analizu svog učinka u procesuiranju predmeta korupcije u 2021. godini i objaviti poboljšanja u broju optužnica za korupciju.

• Kako bi se potaklo procesuiranje predmeta korupcije i pokazalo da je procesuiranje predmeta korupcije na visokom nivou i organiziranog kriminala (High Corruption and Organized Crime -HCOC) najveći prioritet, pravosudne institucije u BiH bi trebale rasporediti odabrane suce i tužitelje isključivo na predmete korupcije, podržati ih adekvatnim resursima i motivirati stručnim priznanjima imogućnostima za napredovanje u karijeri.

•Tužiteljstva bi trebala analizirati prilive predmeta korupcije i procijeniti na koji način organi nadležni zaprovođenje zakona doprinose povećanju broja podnesenih krivičnih prijava. U svakom slučaju, nadležna policijska tijela moraju doprinijeti naporima pravosuđa u borbi protiv korupcije tako što će dati prioritet istragama korupcije i pripremiti više predmeta korupcije za tužietljstva.

•VSTV bi podatke o procesuiranju predmeta HCOC trebao učiniti javno dostupnim na Internetu u realnom vremenu. U tom nastojanju VSTV bi trebao surađivati i koordinirati s tekućim aktivnostima USAID-ovog Projekta JACA17 koje već uključuju tehničku pomoć tužiteljstvima u analizi i objavljivanju podataka o procesuiranju predmeta HCOC od 2021. godine nadalje.

Idi naVrh

Don't Miss