4a4f687a5db9026a46d27066afeae663
4a4f687a5db9026a46d27066afeae663

Vijeće ministara BiH donijelo odluku o prihvatu pomoći iz UAE

14.07.2020.

Vijeće ministara BiH donijelo je danas Odluku o prihvatu pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata – Vlade emirata Dubai Bosni i Hercegovini.

Prema Odluci, pomoć se sastoji od 100 hiljada komada briseva, 25 hiljada zaštitnih odijela, 40 ventilatora, 152 hiljade rukavica, po 150 hiljada maski N95, hiruruških te maski za lice, kao i  50 hiljada vizira i 20.400 zaštitnih naočala. 

Ministarstvo civilnih poslova će, u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima i Uputstvom o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područja BiH ugrožena prirodnom ili drugom nesrećom, zatražiti rješenja o saglasnosti/odobrenju za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u Bosni i Hercegovini od Ministarstva zdravlja i socijalne zaitite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH.

Na osnovu ovih rješenja, Ministarstvo civilnih poslova će izvršiti prijem pomoći s ciljem zaštite zdravlja stanovništva od zarazne bolesti Kovid -19, a ukoliko odobrenja izostanu, Vijeće ministara BiH će posebnom odlukom odlučiti o ovoj pomoći.    

Ministarstvo civilnih poslova će izvršiti podjelu ove pomoći u skladu s ranije donesenom odlukom Vijeća ministara o principima raspodjele pomoći, i to Federaciji BiH 61,5 posto, Republici Srpskoj 37,5 posto i Brčko Distriktu BiH jedan posto. Federacija BiH će dobijenu pomoć podijeliti sa 10 kantona u jednakom omjeru, po 50 posto.     

UTVRĐEN PRIJEDLOG SPORAZUMA IZMEĐU VMBiH I VLADE SRBIJE O GP BRATUNAC-LJUBOVIJA

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prelaza na lokaciji Bratunac-Ljubovija, sa Izvještajem o pregovorima.

Prema ovom sporazumu, koji je predložilo Ministarstva komunikacija i transporta, dvije države će na zajedničkoj lokaciji Bratunac – Ljubovija izgraditi i otvoriti zajednički granični prelaz za međunarodni drumski saobraćaj putnika i roba na kojem se izvoze, uvoze i provoze sve vrste roba, osim onih koje podliježu inspekcijskom nadzoru i plaćanju akcize.

Izgradnjom ovog graničnog prelaza sa pristupnom saobraćajnicom na teritoriji Bosne i Hercegovine nastavlja se dobra saradnja BiH i Srbije, nakon što su dvije države dogovorile realizaciju projekta izgradnje mosta preko rijeke Drine na lokaciji Bratunac – Ljubovija.

Ovaj projekat se realizira na osnovu potpisanog Sporazuma između Vijeća ministara BiH i  Vlade Republike Srbije  o izgradnji međudržavnog  mosta  preko  rijeke  Drine  sa  pratećim  putnim objektima na lokaciji  Bratunac – Ljubovija. Projekat bi trebao biti završen do kraja godine.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i transporta.

OPREMA ZA AERODROMSKE OPERATERE

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o prenosu vlasništva nad osnovnim sredstvom, čime se omogućava Graničnoj policije BiH da bez naknade izvrši prenos vlasništva četiri uređaja za protivdiverzioni pregled na aerodromske operatere u BiH, u ukupnoj vrijednosti oko 9,2 miliona KM. 

Po jedan uređaj će biti prenesen u vlasništvo Međunarodnog aerodroma Banja Luka i JP međunarodni aerodromi Mostar, Sarajevo i Tuzla.

Uređaji su dio opreme koju je ranije Graničnoj policiji BiH donirala Narodna Republike Kina sa garantnim rokom od godine dana, u kojem su bili obezbijeđeni besplatni servis i održavanje, a taj rok je istekao krajem novembra 2019. godine.

Prenos ove opreme u skladu je s Programom o bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva BiH, kojim je propisano da je aerodromski operater dužan i odgovoran obezbijediti sigurnosnu opremu za protivdiverzioni pregled, njeno redovno održavanje, pravilnu upotrebu i servisiranje.

DOMAĆIM PROIZVOĐAČIMA OMOGUĆITI NESMETAN PROCES ZAŠTITE OZNAKA PORIJEKLA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog  Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o ovlaštenim organima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i zagarantovano tradicionalnog specijaliteta sa oznakom EI, kao potvrdom određene usklađenosti s propisima EU u ovoj oblasti. 

Odlukom je kao organ za ocjenjivanje usaglašenosti ovlašten Organik kontrol sistem d.o.o Subotica, Republika Srbija, a uz ranije ovlaštenu Organsku kontrolu d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u skladu s Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode na osnovu kojeg je i raspisan javni poziv.

Donošenjem ove odluke omogućuva se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

STVORITI USLOVE ZA ŠIRENJE ORGANSKE PROIZVODNJE U BiH

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju o usklađenosti zakonodavstva u BiH s legislativom EU, kao i mogućnosti širenja sektora organske proizvodnje.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će, u saradnji s Direkcijom za evropske integracije, nadležnim organima entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH, pripremiti i Vijeću ministara dostaviti sveobuhvatnu analizu usklađenosti zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje u BiH sa zakonodavstvom Evropske unije.

U BiH je u 2018. godini bilo registrovano samo 58 proizvođača organskih proizvoda, i to najviše ljekovitog bilja i bobičastog voća, pokazali su podaci „Organske kontrole“ iz Sarajeva. Najznačajnija izvozna tržišta za organske proizvode iz BiH su zemlje EU, i to: Njemačka, Holandija, Danska, Italija, Švajcarska i Švedska.

Zakonodavstvo Evropske unije 2021. godine uvodi promjene u ovoj oblasti koje se odnose na jačanje sistema kontrole, nova pravila za proizvođače i o uvozu organskih proizvoda koja će obezbijediti isti standard proizvoda, kao i veći spektar proizvoda koji se mogu plasirati kao organski.

U zakonodavstvu BiH ova oblast je djelimično regulirana na entitetskim nivoima, a u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU iz 2019. godine se navodi da bi BiH trebala usvojiti zakon o organskom uzgoju na nivou države.

U skladu sa danas usvojenim zaključkom, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa trebalo bi ovaj zakon pripremiti u trećem kvartalu ove godine.

USKLAĐIVANJE DOMAĆEG ZAKONODAVSTVA S ACQUIS-em U OBLASTI RIBARSTVA

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju o preduzimanju aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i provođenju acquisa iz oblasti ribarstva i akvakulture i zadužio Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da, u saradnji sa nadležnim entitetskim i institucijama Brčko Distrikta BiH, nastavi koordinirati aktivnosti u ovoj oblasti u kontekstu približavanja BiH Evropskoj uniji.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je apliciralo za tehničku pomoć Taieksa koja je odobrena 2018. godine te su u toku pripremne aktivnosti za usklađivanje zakonodavstva iz oblasti ribarstva i održivog ribarstva.

Takođe, dogovorena je saradnja sa Jurofišem (EUROFISH) za tehničku pomoć i okvirni pristup za izradu strateškog dokumenta Programa razvoja ribarstva u BiH.

Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje i na izradi Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) koja se odnosi na plave tehnologije, ribarstvo i akvakulturu te pomorstvo i morsko upravljanje i usluge.

Radi ispunjavanja obaveza preuzetih potpisivanjem SSP-a i pristupa fondovima za korištenje potencijala ovog sektora, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa namjerava iskoristiti tehničku pomoć Jurofiša za izradu Programa sektora akvakulture i ribarstva u BiH.

REALIZACIJA PROJEKATA UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE DRINE

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu, ukupno vrijednog 8,4 miliona američkih dolara za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju.

Cilj Projekta je da unaprijedi mehanizme i kapacitete u zemljama učesnicama Projekta za planiranje i upravljanjem prekograničnim slivom rijeke Drine, uz adaptaciju na klimatske promjene uz podizanje životnog standarda stanovništva na ovom području.    

Sredstva su obezbijeđena u jednakim omjerima po 50 posto iz Specijalnog fonda za klimatske promjene i Globalnog fonda za zaštitu životne sredine i raspoređuju se proporcionalno teritoriji sliva rijeke Drine, i to BiH 3.375.270,00 američkih dolara (37 posto), Crnoj Gori 2.721.525,00 (32 posto) i Srbiji 2.635.625,00 američkih dolara (31 posto).

Iz sredstava predviđenih za BiH, Republici Srpskoj je namijenjeno 1.129.875,00, Federaciji BiH 359.875,00 i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 1.885.520,00 američkih dolara.

Projekat je efektivan od marta 2017. godine, a njegov završetak je planiran krajem oktobra ove godine, dok je krajnji rok za finansijske transakcije po projektu 28. februar 2021. godine.  

OSTVAREN POMAK U PROVOĐENJU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE – PERCEPCIJA ISTA 

Vijeće ministara BiH upoznat je sa Četvrtim izvještajem Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije o monitoringu provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015 – 2019 i Akcionim planom za njeno provođenje.

Prema Izvještaju, ostvaren je određeni pomak u provođenju Strategije, ali realnost  stanja u BiH i percepcija korupcije zasjenjuju statističke pokazatelje njenog provođenja.

Tako je od ukupno predviđenih 226 aktivnosti njih 206 realizovano, od čega je 108 aktivnosti potpuno realizovano, 98 je djelomično, dok 20 aktivnosti nije realizovano.

Strategija i prateći akcioni plan sadrže pet strateških ciljeva, 69 strateških programa i 226 aktivnosti razvrstanih u 15 različitih vremenskih rokova.

Ovaj izvještaj je sačinjen na osnovu raspoloživih informacija dostavljenih od provodioca aktivnosti, neposredno provedenih aktivnosti Agencije, te tijela za sprečavanje korupcije u BiH, kao i drugih strateških partnera u implementaciji mjera i aktivnosti definisanih Strategijom i Akcionim planom.  

INSTITUCIJE BiH U PROŠLOJ GODINI PROVELE 258 KONSULTACIJA VIŠE U ODNOSU NA 2018. 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa za 2019. godinu, u kojem se navodi da su institucije BiH ostvarile napredak u ovom procesu i pokazale veći stepen proaktivnosti u ovom procesu.

Institucije BiH u prošloj godini su provele 539 konsultacija u izradi pravnih propisa, što je značajno povećanje u odnosu na 2018. godinu, kada je provedena 281.

Veb-aplikaciju eKonsultacije koristile su 63 institucije, što je povećanje za sedam novoregistrovanih institucija u odnosu no 2018. godinu, kada je aplikaciju koristilo 56 institucija.

Sve institucije BiH registrovane na web-platformi eKonsultacije su imenovale koordinatore i zamjenike koordinatora konsultacija. 

Mali odziv zainteresovane javnosti u procesu konsultacija jedan je od izazova koji treba rješavati, zajedno sa vrlo malim brojem registrovanih pravnih i fizičkih lica zainteresovanih za aktivnosti institucija i izradu propisa.

Stoga će Ministarstvo pravde BiH provesti edukacije za zainteresovanu javnost o Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa i mogućnostima učešća u procesima kreiranja javnih politika putem veb-platforme eKonsultacije.

OBEZBIJEDITI PREDUSLOVE ZA PRISTUPANJE REFERENTNOM SISTEMU ZA VREMENSKE PROGNOZE

Vijeće ministara BiH usvojio je Izvještaj o provedenim aktivnostima na realizaciji Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH od marta 2018. do decembra 2019. i zadužio Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da nastavi koordinirati aktivnosti za njegovu realizaciju.  

Na sjednici je donesen set zaključaka kojima se žele unaprijediti procesi u ovoj oblasti, a od nadležnih institucija u BiH je, između ostalog, zatraženo je da obezbijede preduslove za pristupanje Bosne i Hercegovine referentnom sistemu za vremenske prognoze, te da inteziviraju svoje aktivnosti na efikasnoj implementaciji sredstava osiguranih za implementaciju mjera iz Akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH.

OPERATIVAN ODBOR ZA OLAKŠAVANJE TRGOVINE BiH

Vijeće ministara BiH donio je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o imenovanju članova Odbora za olakšavanje trgovine BiH, kojim će predsjedavati ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, a zamjenik predsjedavajućeg bit će zamjenica ministra Ljiljana Lovrić.

U ovaj odbor ranije su imenovani predstavnici nadležnih ministarstava i institucija na nivou BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH, uključujući i predstavnike Vanjskotrgovinske komore BiH i privrednih komora entiteta te Brčko Distrikta, a imenovanjem novog saziva Vijeća ministara istekao je mandat dosadašnjim članovima ovog odbora.

Ciljevi Odbora, koji je uspostavljen još 2018. godine, su daljnje pojednostavljivanje i harmonizacija carinskih i drugih graničnih procedura u skladu s međunarodnim standardima uspostavljenim Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije o olakšavanju trgovine i drugim međunarodnim trgovinskim obavezama BiH.

TEKUĆA REZERVA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za 2019. godinu, koju će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Prema Informaciji, od ukupno planiranih 3.428.000,00 KM  u prošloj godini je odobreno 2.172.500,00 KM iz tekuće rezerve.

Vijeće ministara BiH u prošloj godini od planiranih 3.068.000,00 KM odobrio je 1.812.000,00 KM, dok je izvršeno 1.684.496,36 KM. Preostala sredstva iznose 1.383.503,64 KM u okviru kojih se nalaze i 128.003,64 KM odobrenih, ali nerealizovanih sredstava.

Tri člana Predsjedništva BiH u 2019. godini su odobrila po 120 hiljada KM, što je ukupno 360 hiljada KM, koliko je i bilo planirano.

Parlamentranoj skupštini BiH bit će upućena i Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za prvi kvartal 2020. godine, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH, na prijedlog  Ministarstva finansija i trezora.

Od planiranih 857.000,00 KM tekuće rezerve tokom perioda od januara do marta ove godine Vijeće ministara je odobrio ukupno 50.000,00 KM.

REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKTA DKP U BEČU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta kapitalnih ulaganja – Rekonstrukcija i opremanje objekta za diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine u Beču, procijenjene ukupne vrijednosti 2,1 milion KM.

Projekat, čija je realizacija planirana u periodu 2020 – 2022. godine, bit će finansiran iz sredstava uplaćenih na osnovu Odluke o pokretanju prodaje objekata diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ za koju ne postoji zainteresovanost nijedne države nasljednice bivše SFRJ.

Objekat, koji se nalazi u rezidencijalnom dijelu 17. bečkog okruga, izgrađen je 1868. godine, a Bosni i Hercegovini je pripao u postupku sukcesije bivše SFRJ i sastoji se od podruma, prizemlja, jednog sprata i potkrovlja, ukupne neto površine 415,67 m2, na zemljišnoj parceli veličine 3.715 M2. Na parceli se nalazi i pomoćni objekat površine 98,44 m2 koji je adaptiran i u dobrom stanju.

ZAŠTITA STRANACA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o status stranaca za vrijeme važenja Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ovom odlukom propisuje se postupanje prema strancima koji imaju regulisan status u Bosni i Hercegovini i otklanjaju posljedice nastale propuštanjem definisanih rokova za strance u vrijeme važenja Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH.

PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Strategije za reformu sektora pravde u BiH i Akcionog plana za 2019. godinu, u kojem se daje pregled rezultata i izazova na ispunjenju strateških ciljeva na nivou programskih aktivnosti.

Izvještaj obuhvata ostvarene rezultate u strateškim oblastima pravosuđe, izvršenje krivičnih sankcija, pristup pravde, podrška ekonomskom rastu, te dobro upravljanje i pdgovoran sektor.

Sastavni dio Izvještaja su zaključci i preporuke sa prijedlogom mjera za institucije sektora pravde u BiH – saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(Fena/Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss