f252bd9a80ff6a7f9ae96784f0fe2b8c
f252bd9a80ff6a7f9ae96784f0fe2b8c

Lejla Šupuk: Mladi su se opredijelili za BiH, zemlju za sve nas

02.12.2019.

”Mladi su se opredijelili za BiH, zemlju za sve nas”, riječi su Lejle Šupuk članice Youth Vision grupe. Šupuk je u okviru projekta „Mobilizing Youth for Reconciliation – Be the Inspiration” (Animiranje mladih za pomirenje – Budi inspiracija) koji je podržan od strane Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH), a implementira ga Nacionalni Demokratski Institut (NDI BiH) u saradnji s Inicijativom mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BiH) i Fondacijom INFOHOUSE (IH), zajedno sa 28 mladih oosba iz cijele BiH, učestvovala u izradi dokumenta „Vizija mladih o budućnosti BiH”. Za Interview.ba je govorila o dijelu dokumenta koji se odnosi na obrazovanje te promjenama koje trenutni sistem obrazovanja mora dobiti.

OBRAZOVNI SISTEM U BiH TRAŽI HITNE PROMJENE: To je problem koji traži što hitnija rješenja i uključenost svih aktera u obrazovnom sistemu.

INTERVIEW.BA: Razgovarali ste s mladima širom Bosne i Hercegovine. Koje su probleme kao ključne definisali kada je u pitanju obrazovanje u našoj državi? 

ŠUPUK: U toku ovog projekta, ali i u svakodnevnim susretima, neizbježna tema su mladi ljudi, njihov položaj u bosanskohercegovačkom društvu, ali i obrazovanje koje nam se nudi u Bosni i Hercegovini. Neki od problema na koje mladi ljudi nailaze u obrazovnom sistemu jesu svakako neusklađenost upisne politike sa tržištem rada, koje za posljedicu ima veliki broj mladih na biroima, a kobna posljedica jeste i sam odlazak iz zemlje. Također ključni problem su zastarjeli  nastavni planovi i programi koji nisu prilagođeni današnjim vremenskim tokovima i standardima koji se žive u svijetu pa i u BiH. To je problem koji traži što hitnija rješenja i uključenost svih aktera u obrazovnom sistemu. Pored ovih, problem koji je određen je i praksa, odnosno njeno još uvijek, nedefinisanje u konkretnim zakonskim okvirima, te osvrtanje mladih kao direktnih aktera obrazovnog sistema na njegovo funkcionisanje, odnosno potenciranje evaluacija, kao povratne informacije o procesima obrazovanja na svim njegovim nivoima.

INTERVIEW.BA: Kako dokument Vizija mladih u budućnosti  BiH može riješiti probleme koje su mladi ljudi precizirali?

ŠUPUK: Svaki od ovih problema smo u dokumentu jasno definisali. Uradili smo detaljna istraživanja, analize kako bismo mogli pronaći adekvatna rješenja. Bitno je napomenuti, da se izradi ovog dokumenta pristupilo krajnje ozbiljno, a ohrabrujuća činjenica je da na njemu rade, mladi, obrazovani, edukovani i sposobni kadrovi koji svojim znanjem mogu ponuditi odgovore. Kada dokument bude završen on će biti kompletan, odnosno neće trebati nikakvu doradu i biće spreman za direktnu implementaciju kao izmjena ili dorada već postojećih zakona ili priprema novih. Moći će biti iskorišten kao platforma za izradu javnih politika, a sve u svrhu progresa i usavršavanja obrazovanja u BiH.

INTERVIEW.BA: Koliko je sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini komplikovan, te kako to utječe na donošenje određenih odluka na državnom, ali i nižim nivoima, a koje su od značaja za učenike i studente?

ŠUPUK: Formacija vlasti u BiH dovoljno govori kako komplikovan može biti i obrazovni sistem. Svjesni smo kako funkcioniše donošenje zakona u našoj zemlji i smatram da političari koji direktno utiču na njihovo izglasavanje moraju kao prioritet staviti interese svih građana BiH, te raditi na njihovom unapređenju, do te mjere da svi segementi društva, pa i obrazovni sistem normalno funkcionišu. Svaka kočnica u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, koči direktno i obrazovni sistem. Mora se raditi na osiguranju većih finansijskih sredstava za potrebe obrazovanja, kako bi naši studenti bili u rangu sa ostalim studentima regiona i svijeta. Neke stvari se moraju zakonski riješiti jer će provedba zakona osigurati da sve krene naprijed. Ovom tematikom smo se također pozabavili i uvrstili u dokument ”Vizija mladih o budućnosti BiH”.

INTERVIEW.BA: Dobijamo obrazovan kadar, ali ti ljudi se nalaze na birou. Kako uskladiti ono što traži tržište sa sistemom obrazovanja?

ŠUPUK: Riječ je o  jednom od ključnih problema koji je prepoznat u obrazovnom sistemu i koji iza sebe ostavlja poražavajuće posljedice. Ovaj problem je detaljno analiziran, objašnjen i pronađeno je adekvatno rješenje.  Identificiranje suficitarnih i deficitarnih zanimanja, te njihovo prezentovanje u svrhu utjecaja na upisnu politiku i upisne kvote, jedno je od rješenja. Dok bi idealno rješenje bilo uvođenje striktnih i rigidnih upisnih kvota koje se odnose na sve obrazovne ustanove u BiH, a bazirane su na ekspertnoj analizi potreba tržišta rada uz punu saradnju biroa za zapošljavanje i korištenje njihovih evidencija.

INTERVIEW.BA: Nakon nekoliko okruglih stolova širom BiH, koji je ostavio najveći utisak na Vas? Koju je poruku iznjedrio? 

ŠUPUK: Jedna od ohrabrujućih stvari jeste zainteresovanost mladih za naše okrugle stolove i njihova direktna uključenost kroz pitanja i sugestije. Takav direktni uvid u stanje na terenu, u 10 bosanskohercegovačkih gradova, dao je adekvatne informacije  kako možemo pristupiti izradi dokumenta. Bitno je napomenuti, a što me jako raduje jeste da se kod mladih u BiH, pored formalnog obrazovanja koje stiču u institucijama, budi i težnja ka edukacijama koje doprinose našem usavršavanju i stvaraju od nas kompletne individue koje će već sutra moći preuzeti brigu o BiH. Svakako da smo na ovim okruglim stolovima svi imali priliku upravo za dodatnu edukaciju. Zaključak jeste da su se mladi opredijelili za Bosnu i Hercegovinu, kao zemlju svih nas i spremnost za njenu izgradnju i viziju BiH za budućnost, a to je i sam cilj projekta.

Ovaj tekst je urađen u okviru projekta “Bosna i Hercegovina: Animiranje mladih za pomirenje – Budi inspiracija” koji se  sprovodi uz podršku USAID BiH, a implementira ga Nacionalni demokratski institut BiH (NDI BiH) uz podršku YIHR BiH i Fondacije INFOHOUSE. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost redakcije.

 

Idi naVrh

Don't Miss