Dževad Nekić: Nejasno gdje su bh. stranke utrošile 3,8 miliona budžetskog novca iz 2017. godine

28.06.2018.

Vlada FBiH je političkim strankama koje participiraju u domovima Parlamenta FBiH za 2017. godinu isplatila ukupno 3,8 miliona KM, a raspodjela ovog novca strankama predviđena je Zakonom o izvršenju budžeta FBiH. Naime, članom 38. ovog zakona političke stranke su dužne podnijeti izvještaj i navesti svrhu utrošenih sredstava. Za Interview.ba generalni revizor Ureda za reviziju institucija u FBiH Dževad Nekić kazao je kako su stranke podnijele izvještaje, međutim, da je revizijom utvrđeno da su oni prihvaćeni bez suštinske analize i relevantne dokumentacije koja bi potvrdila namjenu i svrhu uloženih sredstava. Stoga, građani, niti nadležne institucije, ne mogu znati u koje svrhe je utrošen novac od 3,8 miliona KM iz državnog budžeta.

KO SE U BIH JOŠ SANKCIJA BOJI, KAD NIKO KAŽNJEN BITI NEĆE! „Zaključkom Vlade FBiH od 21.03.2018. godine, zadužen je Generalni sekretarijat da postupi u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH, kojim je utvrđeno da se u slučaju nenamjenskog utroška sredstava izvrši povrat, a naredne godine korisniku uskratiti pravo apliciranja za dodjelu sredstava. Za 2017. godinu nisu korištene propisane sankcije, obzirom da su sve stranke dostavile izvještaje“.

INTERVIEW.BA: Vlada FBiH je političkim strankama koje participiraju u domovima Parlamenta FBiH za 2017. godinu isplatila ukupno tri miliona i 800.000 KM prema Zakonu o Izvršenju budžeta, međutim, opravdanje za ovaj novac nije tražila. Kome stranke FBiH moraju pravdati novac, ako uopće moraju?

NEKIĆ: Finansiranje političkih stranaka u Federaciji BiH uređeno je Zakonom o finansiranju političkih stranaka u BiH i Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH, prema kojima se za finansiranje političkih stranaka i koalicija izdvajaju sredstva u iznosu od 0,2 posto u odnosu na ukupne prihode. Po pitanju nadzora nad namjenskim utroškom sredstava, Centralna izborna komisija BiH uspostavlja Službu za reviziju finansiranja političkih stranaka koja pregleda i kontroliše finansijske izvještaje koje podnesu političke stranke i obavlja reviziju finansiranja političkih stranaka u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka. CIK BiH nadležan je za izricanje novčane kazne u skladu s ovim zakonom i Izbornim zakonom BiH. Svaku sumnju o krivičnom djelu koja se može dovesti u vezu s finansiranjem političkih stranaka i izborne kampanje, CIK BiH je obavezan prijaviti nadležnom tužilaštvu i drugim organima nadležnim za provođenje zakona. U skladu sa Zakonom o reviziji institucija u FBiH, Ured za reviziju institucija u FBiH je vrhovna revizorska institucija FBiH, koja provođenjem revizija ima za cilj da osigura nezavisna mišljenja o izvršenju budžeta i finansijskim izvještajima. Prilikom obavljanja finansijske revizije Vlade FBiH u skladu s usvojenom metodologijom, obuhvaćeni su transferi političkim partijama o kojima su sačinjeni nalazi u okviru Izvještaja o finansijskoj reviziji. Za 2017. godinu transfer za političke stranke iznosio je 3.800.000 KM.

Vlada FBiH je 03.02.2017. godine donijela odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Za političke stranke i koalicije“. Odlukom je regulisano da se 40% od utvrđenog iznosa raspoređuje na sve političke subjekte koji su zastupljeni u Parlamentu FBiH u jednakim iznosima, a 60% prema broju poslanika u domovima Parlamenta FBiH, izabranim na neposrednim izborima održanim u oktobru 2014. godine. Ovom odlukom, kao ni Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2017. godinu, nije utvrđena svrha korištenja sredstava, kontrola namjenskog utroška sredstava, niti je predviđeno izvještavanje korisnika sredstava tj. političkih partija.

 

Odlukom je samo utvrđeno kvartalno izvještavanje Generalnog sekretarijata Vlade FBiH prema Federalnom ministarstvu finansija, koje će dalje izvijestiti Vladu FBiH.

INTERVIEW.BA: Koliko se poštuje Zakon o izvršavanju budžeta u dijelu izvršavanja budžeta po prioritetima?

NEKIĆ: Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH utvrđeni su prioriteti plaćanja, gdje je transfer političkim partijama na posljednjem mjestu prioriteta, pod „ostalo“. Međutim, odlukom o usvajanju programa utroška sredstva političkim strankama, regulisano je da će se sredstva isplaćivati u četiri jednake tranše na početku svakog kvartala, što nije u skladu s utvrđenim prioritetima prema Zakonu o izvršavanju Budžeta FBiH. Federalno ministarstvo finansija je kvartalno isplatilo sredstva političkim partijama (15.02.2017., 14.04.2017., 17.07.2017. i 07.11.2017. godine).

INTERVIEW.BA: Koliko je stranaka opravdalo utrošena sredstva iz budžeta Federacije BiH za 2017. godinu i koje su to stranke?

NEKIĆ: Generalni sekretarijat Vlade FBiH je kvartalno upućivao svim političkim strankama zahtjev za dostavu izvještaja o namjenskom utrošku sredstava, te o tome izvještavao Federalno ministarstvo finansija. Također je sačinjen i dostavljen Izvještaj o utrošku sredstava za period 01.01.-31.12.2017. godine, 24.01.2018. godine. Osim toga, Sekretarijat je pripremio i dostavio Vladi FBiH na razmatranje informaciju o utrošku sredstava tekućeg transfera političkim partijama i koalicijama za 2017. godinu, koja je usvojena 21.03.2018. godine. U ovoj informaciju je utvrđeno, da je za plate i naknade troškova zaposlenih utrošeno 36%, za doprinose poslodavca 3%, za izdatke, materijal i usluge 52%, za nabavku opreme 0,1%, za donacije i stipendije 0,9% i ostale rashode 8%. Također je navedeno da Liberalna stranka nije dostavila izvještaje niti za jedan kvartal, te nije opravdala utrošak u iznosu od 116.332 KM. Izvještaj Liberalne stranke je naknadno dostavljen, i to 19.04.2018. godine, kojim je opravdan iznos od 108.656 KM.

Interview.ba saznaje!

Za 2017. godinu pregled utroška sredstava na osnovu dostavljenih izvještaja je sljedeći: 

• Plate i naknade troškova zaposlenih 1.308.068 KM

• Doprinosi poslodavca 103.016 KM

• Izdaci za materijal i usluge 1.901.460 KM

• Nabavka opreme 3.624 KM

• Humanitarne pomoći i stipendije 27.908 KM

• Ostali rashodi 307.201 KM

• UKUPNO 3.651.278 KM

Revizijom je utvrđeno da su izvještaji prihvaćeni bez suštinske analize i relevantne dokumentacije koja bi potvrdila namjenu i svrhu uloženih sredstava.

INTERVIEW.BA: Na koji način su stranke dužne pravdati utrošeni budžetski novac?

NEKIĆ: Programom utroška sredstava „Tekućeg transfera – Za političke partije i koalicije“ nije utvrđena svrha finansiranja, niti način i rokovi izvještavanja političkih partija. Zbog navedenog onemogućeno je utvrđivanje namjenskog utroška sredstava i mjerenje efekata uloženih sredstava. Izvještaji korisnika su više formalnog karaktera i dostavljaju se bez prateće dokumentacije kojom bi se dokazao namjenski utrošak sredstava.

INTERVIEW.BA: Koje su sankcije, ukoliko stranke FBiH ne ispoštuju date obaveze iz Zakona o Izvršenju budžeta FBiH?

NEKIĆ: Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2017. godinu, propisano je izvještavanje korisnika sredstava o namjenskom utrošku odobrenih sredstava tekućih i kapitalnih transfera, odnosno izvještavanje budžetskih korisnika o utrošenim sredstvima prema Federalnom ministarstvu finansija i prema Vladi FBiH. Zaključkom Vlade FBiH od 21.03.2018. godine, zadužen je Generalni sekretarijat da postupi u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH, kojim je utvrđeno da se u slučaju nenamjenskog utroška sredstava izvrši povrat, a naredne godine korisniku uskratiti pravo apliciranja za dodjelu sredstava. Za 2017. godinu nisu korištene propisane sankcije, obzirom da su sve stranke dostavile izvještaje.

 

Idi naVrh

Don't Miss