817a0b87c8b4a5b09390d4c2ae24ca96
817a0b87c8b4a5b09390d4c2ae24ca96

PROMO Nada Marković: Ekonomski nezavisna žena lakše se bori za svoja prava

17.08.2017.

Udruženje žena „Maja“ iz Kravica, opština Bratunac, jedno je od prvih udruženja u Bosni i Hercegovini koje je osnovano u ruralnom području, a brine se za prava žena. Nakon rata, nekolicina žena koje su se vratile u opustošeno selo, bez ikakvih uslova za život, udružile su svoje snage i osnovale udruženje. Prve aktivnosti i projekti udruženja, vezani su za međunacionalno pomirenje, kako bi stanovništvo u ovom dijelu BiH, koje je pretrpjelo stravična stradanja, moglo nastaviti živjeti u toleranciji i miru.

UDRUŽENE ŽENE SU JAČE Žene su se udružile i zajednički radile na edukaciji i drugim aktivnostima, kako bi se borile za svoja prava. Jedna od osnovnih aktivnosti udruženja jeste podsticanje i davanje veće uloge ženema i ženskim grupama,  u razvoju civilnog društva, ekonomsko jačanje i političko aktiviranje žena i zalaganje za poštivanje ženskih prava u oblastima javnog i  privatnog života. Nakon 15 godina djelovanja, udruženje broji preko 100 humanitarnih akcija i projekata kojima su pomogle socijalno najugroženijim kategorijama društva“.

INTERVIEW.BA: Kada je osnovano udruženje žena „Maja“ iz Kravica i koji su primarni ciljevi udruženja?

MARKOVIĆ: Udruženje je registrovano u Osnovnom sudu u Bijeljini davne 2001 godine. Imamo više strateških pravaca djelovanja od kojih izdvajam unapređenje komunikativnih  i informativnih kanala između nevladinih, vladinih i međunarodnih organizacija,  u pogledu održivog razvoja demokratskog,  građanskog društva te naročito zalaganje za razvoj programa u BiH koji se bave praktičnim potrebama žena i osnaživanje i posticanje žena na angažovanje u lokalnim zajednicama žena

INTERVIEW.BA: Koji su najznačajniji projekti udruženja u proteklom periodu?

MARKOVIĆ: Udruženje je implementiralo preko 100 projekata tokom svog rada,  ali većina projekta je imala segmente ekonomskog jačanja najranjivih kategorija društva. Istakla bih projekte finansirane od strane CARE International Balkansa  „Uključiv ekonomski rast i stvaranje zaposlenja u istočnoj BiH-Birač region” i  Ekonomsko osnaživanje žena u BiH“  – ”Ekonomska i terapeutska šema”  podržan od  UN Women te „Podržati mlade ljude u ponovnom uspostavljanju dostojanstva žena žrtava rata“ koji je finansijski podržača Američka ambasada Sarajevo.

INTERVIEW.BA: Koliko članica ima udruženje i koji su to najčešći problemi sa kojima se suočavaju?

MARKOVIĆ: Udruženje broji  64 članice. Problemi sa kojima se one suočavaju su nezaposlenost, ekonomska nestabilnost žena, kao i njihovih porodica, zatim nasilje i velika nepismenost.

INTERVIEW.BA: Kakav je položaj žena u BiH društvu i na koji način vaše udruženje pomaže osnaživanju žena?

MARKOVIĆ: Položaj žene u BiH društvu je jako težak. Veliki broj žena  trpe razne vidove nasilja, od kojih je najizražajnije ekonomsko nasilje, koje uzrokuje i porodično nasilje. Žena bilo koje kategorije,  ako je ekonomski nezavisna, lakše se bori za svoja prava u porodici,  pa i u  društvenoj zajednici. Mi kao organizacija pružamo podršku u ekonomskom jačanju žena kroz grantove, kojim omogućavamo pokretanje biznisa,  gdje one postaju poduzetnice.Također, pružamo im savjetodavne usluge u ostvarivanju drugih  njihovih prava.

INTERVIEW.BA: Koje su, prema vašem mišljenju prednosti umrežavanja?

MARKOVIĆ:Prednosti umrežavanja su mogućnost veće vidljivosti i  javnog nastupa  u ostvarivanju prava.

INTERVIEW.BA: Koji su planovi za naredni period?

MARKOVIĆ: Radićemo i dalje na ostvarivaju svojih statutarnih ciljeva, s tim što ćemo  akcenat staviti na ekonomsko osnaživanje žena. Podsjetila bih još jednom da ekonomski  nezavisne žene se lakše bore za svoja prava u porodici i u društvu.

Idi naVrh

Don't Miss