KAKO JE NAČELNIK BUGOJNA TROŠIO BUDŽET Protiv Hasana Ajkunića podneseno 16 krivičnih prijava!

14.03.2024.

Iako je podneseno čak 16 krivičnih prijava protiv načelnika Bugojna Hasana Ajkunića, mahom za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, samo dvije su rezultirale osuđujućim presudama. U skoro svim ostalim slučajevima donesene su odluke o nepokretanju ili obustavi istrage. Podnositelji nezadovoljni, sumnjaju u takve tužilačke odluke. Žurnal donosi nekoliko detalja iz krivičnih prijava i revizorskih izvještaja, a koji govore o određenim sumnjivim radnjama načelnika Ajkunića

Protiv dugogodišnjeg načelnika Bugojna Hasana Ajkunića (SDA) podneseno je ukupno 16 krivičnih prijava, odgovoreno je Žurnalu iz Tužilaštva Srednjobosanskog kantona. Većinom je riječ o prijavama za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

Od 16 podnesenih krivičnih prijava, samo su dvije rezultirale osuđujućom presudom. Posljednja presuda donesena je 7. februara ove godine kada je, u skladu sa sporazumom o priznanju krivice, Ajkunić osuđen na pet mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja. On je prethodno bio optužen da je tokom 2012, 2015, 2016. i 2017. godine, kao službena osoba u svojstvu načelnika općine Bugojno, propustio da donese više rješenja o prestanku radnog odnosa za namještenike koji su stekli zakonske uvjete za prestanak radnog odnosa prema osnovu sticanja prava na penziju.

Kada je riječ o ostalim krivičnim prijavama, za samo dvije još nije donesena tužilačka odluka, za jedan predmet navedeno je kako je završen na drugi način – prešao u drugu vrstu predmeta, a u svim ostalim slučajevima donesene su odluke o nepokretanju ili obustavi istrage.

Sa samo dvije presude za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, te s velikim brojem donesenih tužilačkih odluka o nepokretanju istrage, nezadovoljni su podnosioci krivičnih prijava, među kojima je i nekadašnji pomoćnik načelnika Sead Karahodžić.

„Ako napravim paralelu sa onim šta se dešavalo s mojim krivičnim prijavama protiv Ajkunića, da su dva puta donosili naredbu o obustavi postupka zbog nedostatka dokaza, a da je te naredbe o obustavi poništavalo Federalno tužilaštvo, onda mogu opravdano sumnjati u takve tužilačke odluke. Čak je upitno da li su u obavijestima o nepokretanju ili obustavi istrage naveli pouku o pravnom lijeku kojim će upoznati podnosioca prijave da se može žaliti Federalnom tužilaštvu. To npr. u mom slučaju nisu radili“, kaže on za Žurnal.

Posao za istražne organe 

Prema nezvaničnim informacijama kojima raspolaže Žurnal, predmet nekoliko krivičnih prijava bile su dodjele sredstava određenim nevladinim organizacijama. Sporno je oko 35.000 KM dodijeljenih organizacijama koje, kako se navodi u jednoj od prijava, nisu sa područja općine niti su realizirale projekte na području općine Bugojno.

Tako su, primjerice, sredstva izdvajana za potporu kulturno-umjetničkog društva iz Kotor Varoši, za moto klub iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, za privatne firme i udruženja sa sjedištem u Sarajevu, sportski klub iz Viteza, klub oldtimera iz Travnika…

Interesantno je u nekim slučajevima i iz kojih sredstava su dodjeljivana sredstva određenim organizacijama.

„Odobrava se isplata novčanih sredstava ŠAHOVSKOJ SELEKCIJI – SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO iz Transfera za elementarne nepogode, sa računa Posebnih sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda“, navodi se u jednoj od odluka koje je potpisao načelnik Ajkunić.

Dakle, sredstva za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda su, u ovom slučaju, prebačena šahovskoj sekciji za čišćenje snijega oko škole(?!), a prema odluci sredstva su se trebala uplatiti na žiro račun Ajkunić Nihada.

Ajkunića su prijavljivali i za, kako se navodi, zloupotrebe nenamjenskog trošenja sredstava u odnosu na sredstva u budžetu koji je usvojilo Općinsko vijeće 2017. i 2018. godine.

„Transfer za troškove organizovanja manifestacija: odobreno budžetom 60.000 KM, a potrošeno 113.768 KM – više za 53.768 KM. Transfer za sport: odobreno budžetom 194.000 KM, a potrošeno 223.656 KM – više za 29.656 KM. Transfer za obrazovanje: odobreno budžetom 10.000 KM, a potrošeno 57.134 KM – više za 47.134 KM. Transfer za mlade: odobreno budžetom 3.000 KM, a potrošeno 29.384 KM – više za 26.384 KM. Ostala udruženja građana: odobreno budžetom 10.100 KM, a potrošeno 87.517 KM – više za 77.417 KM…“, navodi se, između ostalog, u jednoj od prijava, uz navod da su sva ova sredstva dodijeljena netransparentno, bez kriterija ili javnih poziva, već isključivo po volji općinskog načelnika Ajkunića.

Kako Hasan Ajkunić radi svoj posao kao načelnik dokazuje i revizorski izvještaj za 2022. godinu. Općina Bugojno je od revizora dobila mišljenje s rezervom kada je riječ o reviziji finansijskih izvještaja, te negativno mišljenje za reviziju usklađenosti.

Brojne su zamjerke revizora na rad Ajkunića i njegovih saradnika, a njihovi navodi bi mogli i trebali biti povod istražnim organima da se ozbiljnije pozabave načinom na koji je Ajkunić svih ovih godina vodio Općinu Bugojno.

Spomenut ćemo samo neke od njih. Tako je utvrđeno da je Hasan Ajkunić, sa svojim saradnicima, dodjeljivao stotine hiljada maraka bez utvrđenih kriterija.

„Tekući transferi u iznosu od najmanje 506.511 KM (dio transfera za kulturu, sport, obrazovanje i neprofitnim organizacijama) odobreni su korisnicima bez utvrđenih kriterija, za dio nije utvrđena namjena, a kod transfera za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji kasnilo se sa sačinjavanjem i usvajanjem programa. Zbog navedenog nije osiguran princip transparentnosti prilikom raspodjele sredstava“, naveli su revizori.

Javne nabavke, ugovori, nezakonitosti

Kada je riječ o transferima preduzećima i ustanovama, nisu se zaključivali ugovori kojim bi se utvrdila namjena odobrenih sredstava niti su na drugi način obavezani da podnesu izvještaj o namjenskom utrošku odobrenih sredstva:

„Shodno navedenom, za iznos od najmanje 1.476.450 KM tekućih transfera drugim nivoima vlasti korisnici sredstava nisu dostavili izvještaje o namjenskom utrošku sredstva.“

Revizori su posebno problematizirali javnu nabavku radova na izgradnji dovodnog cjevovoda Husića vrelo. Kako su istali, prihvaćena je ponuda i zaključen ugovor u vrijednosti od 636.743 KM, što je za 145.343 KM (30%) više od procijenjene vrijednosti nabavke.

„Procijenjena vrijednost ove nabavke nije utvrđena na način da čini njenu procijenjenu tržišnu vrijednost u vrijeme objavljivanja obavještenja o nabavci. Prihvaćena ponuda je bila znatno veća od procijenjene vrijednosti (za 145.343 KM) i osiguranih sredstava. Nije dokumentovano da su dodatna sredstva osigurana, a postupak nije poništen. Navedeno nije u skladu s odredbama članova 15. i 69. Zakona o javnim nabavkama. Radovi nisu okončani u utvrđenom roku od 90 dana od dana uvođenja u radove, a Općina nije aktivirala zaštitnu klauzulu, niti je od izvođača zahtijevala isplatu po garanciji za uredno izvršenje ugovora u visini 5% vrijednosti ugovora. Shodno navedenom, nisu ispoštovane ugovorene odredbe“, navedeno je, te se dodalo kako za nabavke u iznosu od najmanje 54.491 KM nisu provedeni postupci javnih nabavki i zaključeni ugovori, a za nabavke u iznosu od najmanje 321.254 KM nije proveden odgovarajući postupak.

(zurnal.info)

Idi naVrh

Don't Miss