UKC TUZLA Pomoćniku direktora 7.923 KM, parlamentarcima ugovori o djelu

24.09.2023.

Revizori su utvrdili brojne nezakonitosti i u postupcima javnih nabavki. U planu za 2022. godinu UKC je naveo samo šest direktnih postupaka koje namjerava provesti, a proveo ih čak 107…

Piše: S. KARAICA/Fokus

Najviša neto plaća u 2022. godini u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla bila je čak 7.923 KM, a isplaćena je pomoćniku direktora. Najniža je iznosila 660, a prosječna 1.945 KM.

U prošloj godini u UKC Tuzla bilo je četiri pomoćnika direktora, a u decembru je izmijenjen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, što je rezultiralo imenovanjem još jednog – za pravne poslove i ljudske resurse.

Federalni revizori utvrdili su da odluke Upravnog odbora o plaćama za pomoćnike direktora nisu donesene u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora, a istu zamjerku su imali i u vezi sa isplatom stimulacija.

Stimulacije na osnovu molbe

– Tokom 2022. godine izvršen je obračun i isplata stimulacija zaposlenicima u neto iznosu od 175.578 KM sa pripadajućim porezima i doprinosima. Uvidom u pojedinačne obračune plaća utvrdili smo da je zdravstvenim radnicima, po osnovu upućivanja na rad u druge zdravstvene ustanove na osnovu zaključenih ugovora s tim ustanovama, vršena isplata stimulacija, odnosno uvećanja plaće u iznosu od 10 posto neto plaće za jedan odlazak, a 20 posto za dva i više odlazaka –  navodi se u revizorskom izvještaju.

Mnogo veće stimulacije, i do 50 posto osnovne plaće, dodjeljivane su na prijedlog načelnika sektora. Isplate su vršene na osnovu molbi, a osobe koje su ih podnosile navodile su samo povećan obim posla, bez dodatnih pojašnjenja i obrazloženja.

Iz prezentirane dokumentacije po osnovu koje je vršena isplata stimulacija nismo se uvjerili da su ispunjeni uslovi za obračun i isplatu, što je imalo za posljedicu da obračun i isplata nisu vršeni u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora – naglasili su revizori.

Izvještaj o reviziji UKC Tuzla

Pojedini zaposlenici imali su znatno veći broj radnih sati od onog koji je dozvoljen i propisan odredbama Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radnom vremenu u Bolnici. Provedenom revizijom i uvidom u platne liste i šiht liste utvrđeno je da su uz redovan rad obavljali i do šest dežurstava mjesečno.

Prekovremeni rad se obračunavao po osnovu izvještaja sa klinika o prekovremenom radu i odluka direktora o prekovremenom radu za određeni mjesec. Konstatovano je da je u određenim slučajevima iskazan veći broj sati na izvještajima o prekovremenom radu u odnosu na broj sati u odlukama direktora. Također, u određenim slučajevima iskazan je broj prekovremenih sati preko dozvoljenog sedmičnog iznosa utvrđenog Zakonom o radu – stoji u Izvještaju o reviziji.

Radni odnos miruje, isplate liježu

Revizori su utvrdili i da je UKC Tuzla po osnovu ugovora o djelu angažirao uposlenike ove ustanove čiji je radni odnos stavljen u mirovanje, a uglavnom se radi o zastupnicima u Federalnom parlamentu i Skupštini TK. Samo za te ugovore utrošeno je 259.604 KM.

Ne može se potvrditi opravdanost zaključivanja ugovora o djelu sa zaposlenicima kojima je radni odnos mirovao, kao i njihova isplata, budući da se radi o poslovima koji su sistematizovani i koji se obavljaju u kontinuitetu, a zaključeni su sa zaposlenicima čiji radni odnos nije prestao u Bolnici. Predmeti ugovora o djelu regulisani su Zakonom o obligacionim odnosima kojim je utvrđeno da se ugovori o djelu zaključuju za jasno definisane i konkretne poslove koji traju određeno vrijeme, dok se za obavljanje poslova koji su sistematizirani pravilnicima o radu i koji se obavljaju u kontinuitetu tokom cijele godine izvršioci angažuju u skladu s odredbama Zakona o radu – zaključili su revizori.

Zloupotreba javnih nabavki

Kada su u pitanju javne nabavke, utvrđene su brojne nepravilnosti, kršenje zakona i netransparentno postupanje. U planu za 2022. godinu UKC je naveo samo šest direktnih postupaka koje namjerava provesti, a proveo ih čak 107, u vrijednosti od skoro 450.000 maraka, a da pri tome nije donio niti posebne odluke o pokretanju postupka.

Osim toga, prilikom nabavki lijekova i medicinskog potrošnog materijala ostvaren je promet veći od vrijednosti na koje su zaključeni okvirni sporazumi sa dobavljačima, a nabavke su vršene i bez ugovora ili zaključenog okvirnog sporazuma.

Inače, Bolnica je u 2022. godini iskazala negativan finansijski rezultat od 744.967 KM, a ukupne obaveze su veće za 12.421.040 KM. Ove okolnosti stvaraju sumnju u sposobnost da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem i da dodatna sredstva koja su dobijena za finansijsku konsolidaciju neće biti dovoljna za saniranje nastalih gubitaka.

Idi naVrh

Don't Miss