UKC TUZLA Pomoćniku direktora 7.923 KM, parlamentarcima ugovori o djelu

Revizori su utvrdili brojne nezakonitosti i u postupcima javnih nabavki. U planu za 2022. godinu UKC je naveo samo šest direktnih postupaka koje namjerava provesti, a proveo ih čak 107…

Piše: S. KARAICA/Fokus

Najviša neto plaća u 2022. godini u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla bila je čak 7.923 KM, a isplaćena je pomoćniku direktora. Najniža je iznosila 660, a prosječna 1.945 KM.

U prošloj godini u UKC Tuzla bilo je četiri pomoćnika direktora, a u decembru je izmijenjen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, što je rezultiralo imenovanjem još jednog – za pravne poslove i ljudske resurse.

Federalni revizori utvrdili su da odluke Upravnog odbora o plaćama za pomoćnike direktora nisu donesene u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora, a istu zamjerku su imali i u vezi sa isplatom stimulacija.

Stimulacije na osnovu molbe

– Tokom 2022. godine izvršen je obračun i isplata stimulacija zaposlenicima u neto iznosu od 175.578 KM sa pripadajućim porezima i doprinosima. Uvidom u pojedinačne obračune plaća utvrdili smo da je zdravstvenim radnicima, po osnovu upućivanja na rad u druge zdravstvene ustanove na osnovu zaključenih ugovora s tim ustanovama, vršena isplata stimulacija, odnosno uvećanja plaće u iznosu od 10 posto neto plaće za jedan odlazak, a 20 posto za dva i više odlazaka –  navodi se u revizorskom izvještaju.

Mnogo veće stimulacije, i do 50 posto osnovne plaće, dodjeljivane su na prijedlog načelnika sektora. Isplate su vršene na osnovu molbi, a osobe koje su ih podnosile navodile su samo povećan obim posla, bez dodatnih pojašnjenja i obrazloženja.

Iz prezentirane dokumentacije po osnovu koje je vršena isplata stimulacija nismo se uvjerili da su ispunjeni uslovi za obračun i isplatu, što je imalo za posljedicu da obračun i isplata nisu vršeni u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora – naglasili su revizori.

Izvještaj o reviziji UKC Tuzla

Pojedini zaposlenici imali su znatno veći broj radnih sati od onog koji je dozvoljen i propisan odredbama Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radnom vremenu u Bolnici. Provedenom revizijom i uvidom u platne liste i šiht liste utvrđeno je da su uz redovan rad obavljali i do šest dežurstava mjesečno.

Prekovremeni rad se obračunavao po osnovu izvještaja sa klinika o prekovremenom radu i odluka direktora o prekovremenom radu za određeni mjesec. Konstatovano je da je u određenim slučajevima iskazan veći broj sati na izvještajima o prekovremenom radu u odnosu na broj sati u odlukama direktora. Također, u određenim slučajevima iskazan je broj prekovremenih sati preko dozvoljenog sedmičnog iznosa utvrđenog Zakonom o radu – stoji u Izvještaju o reviziji.

Radni odnos miruje, isplate liježu

Revizori su utvrdili i da je UKC Tuzla po osnovu ugovora o djelu angažirao uposlenike ove ustanove čiji je radni odnos stavljen u mirovanje, a uglavnom se radi o zastupnicima u Federalnom parlamentu i Skupštini TK. Samo za te ugovore utrošeno je 259.604 KM.

Ne može se potvrditi opravdanost zaključivanja ugovora o djelu sa zaposlenicima kojima je radni odnos mirovao, kao i njihova isplata, budući da se radi o poslovima koji su sistematizovani i koji se obavljaju u kontinuitetu, a zaključeni su sa zaposlenicima čiji radni odnos nije prestao u Bolnici. Predmeti ugovora o djelu regulisani su Zakonom o obligacionim odnosima kojim je utvrđeno da se ugovori o djelu zaključuju za jasno definisane i konkretne poslove koji traju određeno vrijeme, dok se za obavljanje poslova koji su sistematizirani pravilnicima o radu i koji se obavljaju u kontinuitetu tokom cijele godine izvršioci angažuju u skladu s odredbama Zakona o radu – zaključili su revizori.

Zloupotreba javnih nabavki

Kada su u pitanju javne nabavke, utvrđene su brojne nepravilnosti, kršenje zakona i netransparentno postupanje. U planu za 2022. godinu UKC je naveo samo šest direktnih postupaka koje namjerava provesti, a proveo ih čak 107, u vrijednosti od skoro 450.000 maraka, a da pri tome nije donio niti posebne odluke o pokretanju postupka.

Osim toga, prilikom nabavki lijekova i medicinskog potrošnog materijala ostvaren je promet veći od vrijednosti na koje su zaključeni okvirni sporazumi sa dobavljačima, a nabavke su vršene i bez ugovora ili zaključenog okvirnog sporazuma.

Inače, Bolnica je u 2022. godini iskazala negativan finansijski rezultat od 744.967 KM, a ukupne obaveze su veće za 12.421.040 KM. Ove okolnosti stvaraju sumnju u sposobnost da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem i da dodatna sredstva koja su dobijena za finansijsku konsolidaciju neće biti dovoljna za saniranje nastalih gubitaka.

Prethodna vijest

NOVI POSAO ZA PROINTER: UKC plaća oko 730.000 KM za „sistem za konsolidaciju poslovne štampe“

Naredna vijest

UZNEMIRUJUĆA SNIMKA ‘Snimila sam kako me tuče. Želim da snimku objavite, to mi je jedina šansa da spasim život!‘