SAZNAJEMO Sebija Izetbegović nije više ni profesorica na Medicini

29.03.2023.

Univerzitet u 13 sati počinje sjednicu, a predložena je Odluka kojom se “stavlja van snage” prethodni izbor dr. Izetbegović u zvanje redovne profesorice

Piše: Senka KURT

Dr. Sebija Izetbegović ostala je i bez zvanja redovne profesorica Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

O tome je danas odlučio Senat Univerziteta u Sarajevu (UNSA)  a na osnovu člana 62. a u vezi člana 77. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu i člana 59. Statuta Univerziteta.

Odlukom koja je predložena,stavlja se van snage“ Odluka Senata UNSA od 2014. godine o izboru dr. Izetbegović u zvanje redovne profesorice za oblast „Ginekologija i akušerstvo“, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Ova bi odluka trebala stupiti na snagu danom donošenja. Dakle danas.

Obrazloženje

U obrazloženju se navodi kako je Senat UNSA na vanrednoj sjednici 6. marta ove godine donio odluku kojom je usvojio Analizu Komisije na osnovu prikupljene dokumentacije. Na osnovu koje je provjeravana vjerodostojnost isprava vezanih za postdiplomski studij dr. Izetbegović na Medicini. Tom prilikom Komisija je zadužila rektora UNSA za donošenje rješenja o poništenju upisa u Matičnu knjigu magistranata. Praktično, tada joj je magisterij proglašen navažećim.

Istaknuto je zatim kako je Odlukom Senata UNSA broj 01-34-84/14 od 29. januara 2014. godine dr. Izetbegović izabrana u zvanje redovne profesorice za oblast “Ginekologija i akušerstvo” na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. I to na temelju uvjeta propisanih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju, koji je bio na snazi u vrijeme izbora.

Minimalni uvjeti

Ovim članom pod tačkom f. propisuju se minimalni uvjeti za izbor akademskog osoblja u naučno nastavno zvanje redovni profesor na Univerzitetu. Uvjeti su bili sljedeći:  proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanredog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama. Sve to nakon sticanja zvanja vanrednog profesora. Uvjet je bio i mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

Istaknuto je kako je prema toj odluci iz 2014. godine dr. Izetbegović izabrana u naučno nastavno zvanje, koje je prema Zakonu o visokom obrazovanju, trajno zvanje. Na temelju tog zvanja se s njom zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Prije toga dr. Izetbegović, kako je to Zakon i predvidio, imenovana za asistenticu, kasnije i u docenticu.

No, Zakon koji je bio na snazi kao uvjet za izbor suradnika – višeg asistenta propisao je da kandidat mora imati naučni stepen magistra. Isti Zakon također je propisao da su za izbor nastavnika u zvanje docenta bili naučni stepen doktorata, naučni radovi objavljeni u naučnim/stručnim časopisima ili zbornicima, te pokazani rezultati u naučno nastavnom radu. Sebija Izetbegović je slijedom toga postala docentica na Medicinskom fakultetu 2002. godine.

Prema propisu

No, kako je njen magisterij 9. marta poništen situacija se sad potpuno preokrenula.

A vezujući se za uvjete za izbor u naučno nastavna zvanja na UNSA, prema propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi na vrijeme kada je imenovana birana u ista – utvrđuje se da ona ne ispunjava prethodno opisane uvjete koji su bili propisani za izbor u nastavno naučna zvanja na UNSA.

Uostalom, to smo na portalu Interview.ba već i objavili prošle sedmice.

Parnični postupak

Šta će sada biti, pitamo naš izvor, koji je dobro i temeljito pratio cijelu situaciju.

On objašnjava: – Kada je u pitanju poništenje magisterija Senat UNSA u poruci o pravnom lijeku naveo je da se može voditi upravni spor. Prema kojem se podrazumijeva mjera osiguranja. No, ona se u upravnom sporu ne donosi i zato je Sud odbio tužbu Sebije Izetbegović da se stopira provedba brisanja magisterija iz matične knjige. S druge strane, kad je u pitanju faktičko oduzimanje zvanja redovne profesorice, Senat je odlučio da dr. Izetbegović može pokrenuti parnični postupak. To je građanska parnica, koja predviđa mjere osiguranja. I tu može biti sada kvaka. Bojim se da neko pravi zabunu. Jer ovo se može razvlačiti taman dotle dok dr. Izetbegović ne bude spremna za mirovinu – kaže naš izvor.

No, ponavlja što nam je rekao i prošli put. Univerzitet u Sarajevu je preozbiljna, važna, temeljita institucija. Pa će se, ako i dođe do nove tužbe, tako i postaviti.

Uz oduzimanje zvanja redovne profesorice dr. Sebija ostaje i bez članstva u komisijama ( za izbor, magisterije, doktorate), te pravo mentorstva.

 

 

Idi naVrh

Don't Miss