ZDK: “Čuvari” traže zaštitu zraka, a Vlada čisti smeće

Prema podacima Čuvara zraka u posljednje četiri godine Fond za zaštitu okoliša FBiH uplatio je Zeničko – dobojskom kantonu više od 20 miliona KM naknada za zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete zraka…

Piše: Rubina ČENGIĆ

Iako je na području Zeničko-dobojskog kantona godinama najveći ekološki problem  zagađen zrak, Vlada tog kantona ne izdvaja sredstva za projekte s ciljem smanjenje zagađenja ili zaštitu zraka. Stoga su Čuvari zraka, neformalna grupa građana iz Zenice, od  Vlade Ze-do kantona zatražila da kod dodjele grantova nevladinim organizacijama koje rade na zaštititi okoliša uspostavi poseban lot ili grant-liniju za zaštitu zraka.

Naše analize su pokazale da je u posljednje četiri godine Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH uplatio Zeničko-dobojskom kantonu više od 20 miliona KM naknada za zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete zraka… Od tih sredstava je u posljednje četiri godine putem javnih poziva utrošeno 5,3 miliona KM na projekte za zaštitu okoliša, upravljanje otpadom i čišćenja vodotoka, ali  od  2017. do  2020. godine nema niti jedan značajniji projekat za smanjenje zagađenosti zraka u ZDK i Gradu Zenica, kažu iz inicijative Čuvari zraka koji su u proteklim mjesecima organizovali ulične akcije i razne druge oblike dozvoljenog javnog pritiska.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije BiH je u vrhu po broju umrlih od posljedica izazvanih zagađenim vazduhom, a prema Godišnjem izvještaju o kvalitetu zraka u FBiH,  koji svake godine izrađuje Hidromeorološki zavod FBiH, kvalitet zraka u Zenici je opasno narušen visokim koncentracijama sumpordioksida i lebdećih čestica.

Opasno po život

Narušen je u mjeri u kojoj ozbilno može narušiti zdravlje ljudi. Vrlo visoke koncentracije navedenih polutanata su evidentne na svim mjernim mjestima u i oko grada. Ovo se odnosi i na godišnje prosjeke i na broj dozvoljenih prekoračenja satnih, odnosno dnevnih koncentracija, pišeu izvještaju (http://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/ZRAK/izvjestaji.php ).

I iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane već godinama apeliraju na sve aktere u Zeničko-dobojskom kanotnu  koji imaju zadaću i javnu odgovornost brinuti za kvalitet zraka i zdravlje stanovništva da rade timski na problemu aerozagađenja u Zenici jer su podaci do kojih je Institut došao putem istraživanja i poređenja podataka o zagađenju alarmantni i zahtjevaju reakciju u smislu razvoja strategije za djelovanje u cilju zaštite okoliša, prije svega zraka u Zenici.

Zagađenje zraka utiče na pojavu  bolesti srca, moždane udare, karcinom pluća, te opći mortalitet. Jačina uzročne povezanosti je gotovo dvostruko viša za ishemične bolesti srca u poređenju s karcinomom pluća, piše u analizi Instituta (https://inz.ba/wp-content/uploads/2019/04/PROCJENA-EFEKATA-ZAGA%C4%90ENJA-NA-ZDRAVLJE-LJUDI-U-ZENICI.pdf ).

No prema podacima Ministarstva za okoliš u Vladi Zeničko-dobojskog kantona – njihov fokus je na otpadu: sredstva za projekte nevladinih organizacija dijele kroz tri lota ili grant-linije i to ukupno između 150 i 200 hiljada KM godišnje za zbrinjavanje komunalnog otpada; održavanja i sanaciju postojećih opštinskih odlagališta, finansiranjr transportnih troškova za najudaljenije opštine u odnosu na regionalnu deponiju, čišćenje obala rijeka, čišćenje i sanacije divljih deponija i, kao treći lot –  poticanje izbjegavanja nastajanja otpada, selektivno prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu i obradu otpada, te korištenje alternativnih izvora energije….

Iz Eko Foruma u Zenici cijene da i te kako ima smisla mijenjati lotove i kriterije za dodjelu novca.

Ovo kako se sada radi ne ostavlja prostora za ozbiljnije projekte koji rješavaju probleme, nema preventive, a kod dodjele novca praktično nema kriterija, mnogo je važnije da je zahtjev valjano kompletiran, da aplikanti imaju sve pečate i slično, nego šta će se raditi, a inicijativa građana Čuvati zraka ide u tom pravcu. Ze-do kanton je najzagađeniji – imamo željezaru, termoelektranu, Natronku, kućna ložišta u kojima ljude lože svašta, mnogo uglja se koristi… Iako kanton raspolaže ogromnim sredstvima, sve se svodi na podizanje svijesti. Ze-do kanton dobije oko 5 miliona KM godišnje i većina tog novca ide lokalnim zajednicama koje onda kupuju kontejnere, popravljaju ceste, a male iznose, praktično mikro-grantove dobiju različite organizacije poput karate ili tek-van-do klubove za jednokratne akcije čišćenje određenih lokaliteta koji su tri dana kasnije prljavi kakvi su i bili i pri tom nema nikakve analize učinka trošenja tog novca, a i nema ga. Mi znamo organizacije koje dobiju novac i niko od njih nema nikakve veze s ekologijom, upozorava Samir Lemeš iz Eko Foruma u Zenici, inače prodekan za naučnoistraživački rad Politehničkog fakulteta. Naglašava da Ze-do Kanton ima dobre akcione planove i da samo njih treba slijediti.

-Sve je tamo nabrojano, ali ljudi u Vladi ili Ministarstvu ne znaju to da realizuju. Planirana je zamjena ložišta u domaćinstvima, utopljavanje zgrada, a oni sada rade na velikim zgradama koje i nisu tako vleiki izvorizagađenja, podsjeća Lemeš.

A kriteriji su…

Iz Ministarstva za zaštitu okoliša u Vladi Ze-do kantona, nakon više od mjesec dana čekanja, pismeno odgovaraju da nastojanje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, tačnije Sektora za zaštitu okoliša jeste apsolutno podrška svim projektima koji na bilo koji način mogu doprinijeti zaštiti okoliša u najširem smislu. 

Kriteriji kojim se vodimo prilikom dodjele sredstava su strogi i vodimo računa o tome da projekti kojima bude odobreno finansiranje/sufinansiranje budu zaista od interesa za građanke i građane našeg kantona. Kada je riječ o inicijativi neformalne grupe Čuvari zraka – kao resorni ministar održao sam sastanak sa ovom grupom i razgovarali smo o njihovoj inicijativi. Naše nastojanje svakako jeste da uspostavimo sve prakse potrebne kako bismo zaštitili našu okolinu, s posebnim osvrtom na zaštitu zraka, te u budućnosti planiramo usavršiti i unaprijediti sve potrebne procedure, pišu iz Ministarstva uz napomenu da im je transparentnost pri utrošku ovih sredstava najveći prioritet jer svi građani treba da znaju gdje je uložena svaka konvertibilna marka njihovog novca i dužnost ministra jeste da vodi računa da se taj novac ulaže namjenski, za odabrane projekte i da građani imaju najdirektniju moguću korist od takvih projekata.

Mislim da smo u prethodnom periodu uspjeli i dodatno povećati transparentnost procedure dodjele sredstava za projekte, ali i transparentnost procedura same provedbe različitih projekata, te će to biti naše nastojanje i u budućnosti, stoji u pisanim odgovorima na pitanje postoji li mogućnost da prihvatite inicijative neformalne grupe građana Čuvari zraka koji traže da bude uspostavljen lot za zaštitu zraka i ako postoji – kakva je procedura.

Inače Zeničko-dobojski kanton, kao i drugi kantoni u FBiH,  sredstva za zaštitu okoliša dobije od Fonda za zaštitu okoliša u FBiH koji ih prikuplja  od zagađivača po osnovu Uredbe o vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka. Fond  70 posto prikupljenih sredstava vrati kantonima dijeleći ih u skladu s prilivom novca iz kantona. Kantoni 70 posto tog novca vrate opštinama iz koje dolaze zagađivači, odnosno naknade, opet u skladu s količinom novca naplaćenog iz tih opština, a 30 posto ostaje za njihove aktivnosti na ovom planu. Prema dostupnim podacima iz Izvještaja Vlade ZDK u zadnjih 5 godina (2017.-2021.) Fond je na račun Vlade ZDK uplatio 28 miliona KM. 2021. godine od čega us oni većinu proslijedili opštinama Kakanj, Žepče, Maglaj, Doboj Jug, Breza i Gradu Zenica.

Ne postoji nikakav ključ, raspodjela se vrši prema kantonima u kojima se nalaze zagađivači od kojih je naplaćena naknada. Zakonom nije postavljena nikakva obaveza kantona za izvještavanje o utrošku sredstava. Fond je do sada jedino mogao zatražiti od kantona da pošalju izvještaj o utrošku sredstava, odnosno o finansiranim projektima zaštite okoliša, ali samo USK odgovara na zahtjev i uredno šalje izvještaje. Novi zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost koji je prolazi različite procedure već godinama, ali još nije donesen, jasno definirana obavezu izvještavanja svih nivoa, pa i kantona, pišu iz Fonda. Naglašavaju da nemaju pravo davati preporuke o trošenju sredstava, ali da je obaveza za sve  da prate strateške i planske dokumente i akcione planove u pojedinim oblastima okoliša i energijske efikasnosti koji se trebaju implementirati i iz sredstava prikupljenih od zagađivače i da prema tome trebaju kreirati namjenske budžete

U Izvještaju Vlade ZDK o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2021. godinu navedeni su sljedeći troškovi ili uplate: tekući transferi općinama/gradovima u ZDK iz sredstava Fonda izdvojeno 1,4 miliona KM od toga Gradu Zenici 362.800 KM; naknade za zagađivače zraka i naknade za plastične kese tregerice u ukupnom iznosu od 2 miliona KM od kojih je najviše uplaćeno općini Kakanj – 1,57 milona KM, a Gradu Zenici oko 390.000 KM; uplata po presudi Vrhovnog suda FBiH općini Kakanj je po osnovu zagađenja zraka dostavljeno 2,44 milona KM.

Ured za reviziju institucija FBiH je u izvještaju o reviziji učinka za institucije u FBiH koje rade na smanjenju zagađenosti zraka iz marta 2022 godine zabilježio da je Ze-do kanton usvojio Kantonalni ekološki akcioni plan zaštite okoliša za period 2017-2025. godine  i Akcioni plan zaštite kvaliteta zraka za područje ZDK  koji detaljno analizira stanje kvaliteta zraka na području kanotna i koji sadrži mjere za smanjenje zagađenosti zraka koje se odnose na sve izvore zagađivanja, utvrđeni su nosioci aktivnosti i rokovi, izvori finansiranja i indikatori učinka mjera, ali nije izrađen izvještaj o realizaciji planiranih mjera zbog, kako su revizorima objasnili,  okolnosti izazvanih pandemijom. Revizori su utvrdili da ZDK nije uspostavio sveobuhvatan inspekcijski nadzor velikih zagađivača zraka, nisu vršene kontinuirane inspekcijske kontrole zagađivača zraka, niti su kontrole izvršene u planiranom obimu, pišu revizori, ali da ni je ništa poduzeto ni na rješavanju problema s  nedovoljno kadrova u inspekcijama

Utvrđeno je da su prilikom uočenih nepravilnosti kod subjekata nadzora nalagane upravne mjere koje su se uglavnom odnosile na izvršenje mjerenja emisija zagađujućih materija u zraku. Međutim, kako ističu nadležni, na prostoru ovog Kantona, najveći udio u zagađivanju zraka iz stacionarnih izvora imaju velika industrijska postrojenja u kojima kantonalna inspekcija zaštite okoliša nema nadležnost za kontrole poštovanja zakonskih propisa iz oblasti zagađivanja zraka, pišu revizori.

Iz inicijative Čuvati zraka upozoravaju da korisnici novca za zaštitu okoliša taj novac ne troše namjenski.

Gradu Zenici je tokom 2021. godine na raspolaganju bilo više od 750.000 KM, a prema izvještaju Grad Zenica je potrošio na projekte ukupno 563.000 KM i to oko 300.000  za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti, za projekte nabavke spremnika za odvajanje otpada, čišćenje korita rijeka, dok je za projekte NVO-a utrošenih tek simboličnih 20.000 KM. Kao i do sada Grad Zenica ponovo nije finansirao niti jedan veći projekat za smanjenje zagađenosti zraka, ali ćemo pomenuti jedan projekat iz 2021. godine koji samim nazivom sve kaže: Povećanje komunalne higijene u Gradu Zenici usljed prekomjerne zagađenosti zraka. I za tu svrhu je izdvojeno oko 30.000 KM, upozoravaju Čuvari zraka.

Istovremeno upozoravaju da je opština Kakanj dobio 2,44 milona KM, ali nije provela niti jedan veći projekat za direktno poboljšanje kvaliteta zraka u gradu;

Čuvari zraka se i dalje nadaju da će inicijativa koju su uputili kantonalnom resornom Ministarstvu biti što prije razmotrena, te da će ta neformalna grupa biti prihvaćena kao partner u budućem planiranju u ovoj oblasti kako bi se zajedničkim aktivnostima promijenile dosadašnje prakse, a sve s ciljem da novčani tok navedenih sredstava bude jasan, da se sredstva namjenski troše, kako bi u konačnici došlo i do značajnijeg poboljšanja kvalitete  zraka u Zeničko-dobojskom kantonu i Gradu Zenici i kako bi se zaštitilo zdravlje građana. U međuvremenu su pokrenuli online peticiju za podršku njihovom zahtjevu i na Facebook-profilu redovno izvještavaju o trošenju novca za koje smatraju da nije usmjerenu u cilju najboljih rješenja za građane.

Neformalna grupa građana Čuvari zraka  je dobila podršku kroz USAID-ovo projekat Podrška građanima u borbi protiv korupcije koji od septembra 2019. godine provode  Centri civilnih inicijativa kao glavni implementaror, te Transparency Internation i Centar za ravoj medija i analize, kao partneri na projektu. Do sredine 2022. Godine kroz ovaj projekat su podržane aktivnosti više od  38 neformalnih grupa građana i više od 35 organizacija civilnog društva koje su usmjerene na antikorupciono djelovanje u različitim oblastima, od problema upravljanja javnim sredstavima, javnim nabavkama, zapošljavanja u javnom sektoru, upravljanju prirodnim resursima, radu inspekcija, zdravstvu, visokom obrazovanju, pravosuđu. Cilj podrške je jačanje građanskog aktivizma u Bosni i Hercegovini i edukacija građana kojima su na svakodnevnom nivou narušena osnovna prava kroz visok stepen korupcije u svim oblastima društva jer se pokazalo da često nadležne institucije oglušuju na ponuđena rješenja u vezi sa temom koja muči građane, ignorišu zahtjeve građana, a na pozive neformalnih grupa za javne događaje ili sastanke, jednostavno ne dostave nikakav odgovor.

Nenamjensko trošenje

– Kada su u pitanju problemi nentransparentnog i nenamjenskog trošenja novca od strane institucija, kao što je slučaj kojim se bave Čuvari zraka, najveći izazov je svakako nedovoljna identifikacija građana sa problemom. Drugačije se posmatra nešto što je u našem dvorištu kao što su slučajevi nelegalnih kamenoloma ili nelegalnih deponija od problema koji posredno muče sve građane, a kada bi se otklonio faktor koruptivnih radnji – otklonio bi se i problem. Međutim, iznošenjem problema u javnu sferu, sferu medija, podrška se može dobiti putem jasno prenesene poruke. Primjera radi, kvalitet zraka u ZDK je na jako niskom nivou, prvo zbog geografske odrednice najvećeg grada – Zenice, ali i postojanjem industrije koja nezaustavljivo radi trajne posledice na zdravlje stanovnika u ovom kantonu. Vlada ZDK dobija novac od Fonda za zaštitu okoliša FBiH, ali ne troši novce namjenski na zaštitu kvalitete ovog najvažnijeg resursa. Kako je već navedeno, podrška građana se dobija upravo iznošenjem problema u javnost,kažu iz CCI i pozivaju građane koji smatraju da im mogu pomoći u zaštiti njihovih prava i sprečavanju daljeg razvoja korupcije da se jave putem e-mail protivkorupcije@ccibh.org ili telefona 063 396 536 kako bi uspostavili saradnju I eventualno  dobili podršku

Prethodna vijest

The former director of “Park” is being investigated because of a forged diploma and a million-dollar debt

Naredna vijest

Čitaj više, misli više: Marko Mandić i Leja Jurišić, umjetnici: Predstavu je prekinuo neko drugi ko je mnogo više provocirao