Potvrđeno pisanje eTrafike: RUGIP nezakonito oduzimao privatne parcele

14.09.2022.

Okružni sud u Trebinju presudio je u korist Lazara Butulije iz Bileće i utvrdio da je njegovu parcelu Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne odnose Republike Srpske, na nezakonit način oduzela i na njoj planirala izgradnju solarnih elektrana.

Piše: Andrijana Pisarević; Naslovna fotografija: RUGIP

Butulija je jedan od brojnih stanovnika bilećkih sela kojima je RUGIP odzeo imovinu za potrebe solarnih elektrana koje gradi privatna kompanija EFT Grupa. Oni su se žalili da im je zemlja oduzeta iako su se tome protivili i nisu na zakonit način obaviješteni o svojim pravima, o čemu je eTrafika detaljno pisala u tekstu Trebinjska Elektro-Hercegovina oduzima privatnu zemlju bez naknade i pristanka vlasnika.

”Tužba se uvažava i osporeni akt poništava. RUGIP je dužan naknaditi tužiocu troškove upravnog spora u iznosu od 950 КM u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Tužilac je istakao da je došlo do povrede prava i pravnog interesa, jer u toku postupka nije vođeno računa o njegovoj zaštiti i ne vidi se da je vlasniku zemljišta predočeno da ima pravo da traži potpunu eksproprijaciju ako mu je narušen privredni interes ili onemogućeno normalno korišćenje”, navodi se u presudi.

Iz stanja spisa predmeta proizilazi da je Republika Srpska podnijela prijedlog za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti, da je prvostepeni organ sproveo postupak, te uz učešće stranaka i vještaka geodetske struke održao usmenu javnu raspravu na licu mjesta. Navodi se i da su vlasnicima pokazane parcele koje čine predmet eksproprijacije, da su se oni izjasnili kako se protive prijedlogu za istu, i da se izričito protive ulasku u posjed.

Obaveza RUGIP-a, odnosno, njihovih predstavnika, bila je da upozna vlasnike zemljišta sa njihovim pravom da mogu da traže potpunu eksproprijaciju, ako se izuzima jedan dio, a ono što ostaje vlasniku ne ostavlja privredni interes ili mu ostavlja blokiran prolaz.

“Na zahtjev vlasnika RUGIP je obavezan da ekspropriše i preostali dio nepokretnosti, ako je na preostalom dijelu onemogućena ili bitno pogoršana njegova dotadašnja egzistencija ili mu je onemogućeno njegovo normalno korišćenje. Kako se vlasnik zemljišta nije izričito izjasnio da li traži ili ne, eksproprijaciju preostalih nepokretnosti, ne može se doći do pouzdanog zaključka s obzirom na to da li je tužilac stvarno upozoren i da mu je predočen sadržaj te odredbe”, navodi se u presudi ovog suda.

Posebno se napominje i to da je prvostepeni organ bio dužan da postupi tako da uzme u obzir neznanje i neukost stranke u vezi zakona i pravila eksproprijacije, te da mu se ne smije prouzrokovati šteta.

“O neukosti tužioca dovoljno govori, kako se tužbom ističe, da je smatrao da samim protivljenjem neće doći do eksproprijacije njegove porodične imovine i da je time stvar okončana”, navodi se u presudi.

Banjalučki advokat Din Tešić, koji je zastupnik Lazara Butulije, kaže da su uspjeli da dokažu, pred sudom, da u postupku eksproprijacije stranke se od strane Republičke uprave za geodetske imovinsko pravne poslove Republike Srpske ne upoznaju pravilno sa njihovim pravima.

Din Tešić, ustupljena fotografija

“Ne objašnjava se sam postupak dovoljno strankama, kao i posljedice odustanka od njihovih određenih prava. Sud je usvojio tužbu i poništio rješenje. Ovo je samo jedan od primjera da se ovdje suprotno zakonu rješava prisvajanje privatne imovine kroz postupak eksproprijacije u korist određenih investitora. Apsurd je da su i vještačenja naručena od strane investitora, a nisu određeni vještaci od strane organa, što je pravilo, tako da investitori očigledno u mnogome utiču na postupak, što je zabranjeno”, kaže Tešić za eTrafiku.

On priča da su tužbama za poništenje rješenja Vlade RS, kojim se dopušta da se stupi u posjed prije isplate zemljišta i završetka procesa eksproprijacije, tražili da se utvrdi i to da je i zahtjev investitora neosnovan.

“Vlada je odredila prijevremen ulazak u posjed parcela mojih klijenata radi dobijanja građevinske dozvole, a ona se ne može steći sticanjem posjeda već samo sticanjem vlasništva nad nekretninama, pa je iz tih razloga ovo rješenje nezakonito, što ćemo dokazati pred sudom. Mislimo da je Vlada u ovom slučaju trebalo da pravi partnere od građana Republike Srpske i da oni učestvuju sa zemljištem u investiciji gradnje solarne elektrane u kojoj bi bili suvlasnici, a ne da im se zemljište oduzima po cijenama koje ne zadovoljavaju pravičnu odštetu”, rekao je naš sagovornik.

Butulija je, kako smo ranije pisali, jedan od vlasnika njive koja je eksproprisana, a da o tome ni on ni njegovi rođaci nisu bili obaviješteni. Većina ih je o svemu saznala posredno, preko društvenih mreža, a onda su svi zajedno angažovali advokata koji ih zastupa u postupku protiv RUGIP-a.

Njegov rođak Branko Butulija nam je ranije ispričao da su mu pokušali eksproprisati zemlju za solarnu elektranu koju gradi privatna EFT Grupa, a da ga o tome niko nije obavijestio.

“Privatne parcele u selu Skrobotno kod Bileće, među kojima je i moja od oko 6.700 kvadrata oranice, su date u eksproprijaciju i proglasili da su ih površinama od nacionalnog interesa. Nisam ranije imao iskustva sa time i nisam znao da li se to može uopšte proglasiti ako je privatno vlasništvo, niti kakav je postupak. Jednog dana su objavili poziv na društvenim mrežama da im se jave vlasnici na sastanak i dogovor. Nisu se potrudili ni da nas pozovu lično, a ne bih ni saznao da moja djeca nisu vidjela”, priča Butulija.

Branko Butulija, (Foto: NSRS)

On je tada objasnio da je ipak otišao na sastanak nesvjestan da će mu oduzeti zemljište. Kaže da mu je ponuđeno da proda po cijeni od 1,5 KM po kvadratu, a kada je odbio, ponudili su 3,5 KM. Javne rasprave nije bilo, tvrdi on.

“Odbio sam i to jer ne želim da prodajem tu njivu, ne dižem ja njoj cijenu, samo ne želim nikome da je dam ni za koje pare. Međutim, kasnije dobijem poziv iz bilećkog RUGIP-a da dam saglasnost za eksproprijaciju. Opet sam odbio, a onda mi je stiglo obavještenje da je urađena eksproprijacija i da je to prevedeno u zemljišnim knjigama na Republiku Srpsku. I oni su to izgleda tako uradili, prevedu prvo na državu, a onda država prevede privatniku. Smatram da se bilo čije privatno zemljište ne smije dirati, a to mi valjda garantuje i Ustav. Ovo je čista prevara, oni nama kvadrat obradive zemlje oduzimaju i daju nam nadoknadu u vrijednosti pola litre ulja ili goriva”, priča Butulija.

Izgradnja infrastrukture za proizvodnju električne energije poslužila je kao izgovor za oduzimanje mnogobrojnih parcela na području Hercegovine, na kojima su postavljeni dalekovodi, probijani tuneli za odvođenje vode ili solarni paneli, a da o tome njihovi vlasnici gotovo da nisu bili upućeni u svoja prava, kao ni u to da mogu da zahtjevaju da se situacije rješavaju na način u kojem oni neće biti oštećeni.

U Ministarstvu energetike i rudarstva RS ranije su nam rekli da je na području opštine Bileća (selo Skrobotno), Vlada dodijelila koncesije za izgradnju SE Bileća kompaniji “Energy Financing Team SE Bileća”, a da postupak eksproprijacije u ovom mjestu, kao i na području Dabarskog polja vodi Pravobranilaštvo Republike Srpske i sprovodi aktivnosti propisane Zakonom o eksproprijaciji.

Iz RUGIP-a su nam rekli da se postupak eksproprijacije za potrebe izgradnje prve solarne elektrane na području opštine Bileća vodi po zahtjevu korisnika eksproprijacije Republike Srpske.

“Prijedlog za pokretanje postupka ekspropijacije nepokretnosti u katastarskoj opštini Zarječe na teritoriji opštine Bileća, podnesen je u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske. Formirano je sedam predmeta, od kojih nijedan nije poništen pa samim tim nije načinjena nikakva šteta navedenom radnjom. Od sedam predmeta eksproprijacije u svrhu izgradnje prve solarne elektrane, pet je okončano pravosnažnim rješenjem, a od toga se četiri nalaze u vanparničnom postupku određivanja sporazumne nagodbe pred Osnovnim sudom u Trebinju. Jedan predmet se nalazi u žalbenom postupku pred drugostepenim organom ove uprave, a jedan je vraćen na ponovno rješavanje i odlučivanje”, rekli su u RUGIP-u.

Idi naVrh

Don't Miss