a616582ea2dead6029a3ecd554d8c394
a616582ea2dead6029a3ecd554d8c394

Mustafa Kadribegović, v.d. direktora Uprave civilne zaštite FBiH: Konačnu odluku o izboru ponuđača uvijek donosi direktor

Uprava Civilne zaštite FBiH je za 70ak dana tokom stanja prirodne nesreće provela javne nabavke u ukupnom iznosu od oko 20 miliona KM, mahom koristeći zakonsko pravo da nabavku izuzme iz pune procedure zbog čega je direktor Fahrudin Solak smijenjen, saslušan i uhapšen. Ilustracije radi, samo tekstovi na COVID-19 su nabavljani 3 puta: prvi put 20.000 testova za 1,17 miliona KM od CUBICUS d.o.o. iz Sarajeva, drugi put 150.000 testova za 3,95 miliona KM od Ercon d.o.o. iz Sarajeva i treći put 20.000 testova za 1,15 miliona KM od Minerva Medica d.o.o. iz Sarajeva. Vršilac dužnosti direktora Mustafa Kadribegović kaže da je sve odluke donosio direktor, no ne želi da komentariše saslušanje, hapšenje i eventualne veze direktora Solaka sa vlasnicima pojedinih preduzeća koja su izabrana za dobavljače roba koje je nabavljala uprava CZ FBiH.

O NABAVCI RESPIRATOR: Nabavka respiratora provedena je prema odluci Federalnog štaba civilne zaštite od 01.04.2020. godine i uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH, a na način da je 5,58 miliona KM utrošeno iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a 4,95 miliona maraka iz tekućih rezervi Vlade Federacije BiH, za što je Vlada Federacije BiH donijela posebnu odluku.

INTERVIEW.BA: Blisko ste sarađivali sa komisijom Parlamenta FBiH koja analizira javne nabavke Uprave Civilne zaštite FBiH – jeste li vi lično iznenađeni dokumentacijom koju ste ili niste našli u CZ FBiH sarađujući s ovom Komisijom?

KADRIBEGOVIĆ: U protekle dvije sedmice, od kada sam po ovlaštenju Vlade Federacije BiH postavljen na ovu funkciju, odgovarao sam na brojne upite Vlade FBiH, Komisije za sigurnost Parlamenta FBiH, Odbora Doma naroda i brojnih medija na koje ni sam u početku nisam znao većinu odgovora. Dokumentacija koju sam dobio iz Odsjeka za javne nabavke je bila zaista skromna i sastojala se od prijedloga odluke o nabavci, odluke o nabavci, ugovora sa ponudom dobavljača koja je sastavni dio ugovora i elektronskog izvještaja upućenog Agenciji za javne nabavke. Kada pitate o iznenađenosti – prije svega moram reći da sam iznenađen da su sve nabavke provedene na osnovu člana10 (stav 1- tačka b) Zakona o javnim nabavkama što podrazumijeva izuzeće iz pomenutog Zakona. Iznenađujuće je bilo što sam obaviješten da je za svaku nabavku bio dostavljen veliki broj ponuda, a u dokumentaciji je bila dostavljena samo ponuda na osnovu koje je sklopljen ugovor između FUCZ i dobavljača, ostale ponude nisam dobio na uvid niti obrazloženja na osnovu kojih kriterija su izabrani dobavljači. Članovi Komisije za sigurnost Zastupničkog doma Parlamenta FBiH su iskazivali čuđenje na tako provedene postupke nabavki, pa sam morao objašnjavati da ja iznosim samo činjenično stanje na osnovu dokumenata kojim raspolažem.

INTERVIEW.BA: Vi ste ranije bili pomoćnik direktora – da li ste učestvovali u donošenju odluka o nabavkama, ne samo sada u doba koronavirusa, nego inače?

KADRIBEGOVIĆ: I sada sam pomoćnik direktora, odnosno rukovodilac Sektora za organizaciju deminiranja i uništavanje eksplozivnih sredstava u FUCZ što se jasno vidi iz Rješenja o ovlaštenju, a prije toga radio sam i na drugim pozicijama kao državni službenik u FUCZ. U organizovanju i sprovođenju nabavka u doba krize izazvane korona virusom nisam učestvovao. Nabavke je organizovala i sprovodila FUCZ po odlukama Federalnog štaba civilne zaštite. Ja sam član Federalnog štaba civilne zaštite od 25.03.2020. godine. Do 25.03.2020. godine Federalni štab civilne zaštite je donio dvije odluke o nabavkama materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije, a poslije tog datuma je donesena još jedna odluka. Sektor kojim rukovodim uglavnom ima specifične potrebe koji se ponavljaju svake godine kao što je markirni materijal za deminerske timove, baterije za metal-detektore koji se koriste u deminiranju, rezervne dijelove za vozila i slično i oni se uglavnom nabavljaju u istom ili sličnom obimu iz godine u godinu. Svi dosadašnji postupci javnih nabavki su provođeni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i u skladu s time sam povremeno bio član pojedinih komisija koje su provodile postupke javnih nabavki i davali preporuku rukovodiocu organa uprave. Konačnu odluku o izboru ponuđača uvijek donosi direktor i tu nema ništa sporno ako komisija propisno obavi posao. Za svaku javnu nabavku provedenu prema Zakonu o javnim nabavkama poslije svakog provedenog postupka ostaje prilično obimna dokumentacija koja uvijek može biti predmet naknadnih provjera.

INTERVIEW.BA: Šta je sve nabavljala FUCZ u doba stanja prirodne nesreće zbog prijetnje koronavirusa i koliki je ukupni iznos nabavki za ta skoro dva mjeseca?

KADRIBEGOVIĆ: Nabavke u vremenu stanja nesreće izazvane koronavirusom su obavljene na osnovu odluka koje je donio Federalni štab CZ na koje je prethodnu saglasnost dala Vlada FBiH. Na osnovu donesenih odluka i dobijene saglasnosti Vlade FBiH, FUCZ je bila zadužena da organizuje i provede nabavke u skladu sa saopštenjem Agencije za javne nabavke od 17.03.2020. godine. Odluke FŠCZ od 20.03.2020. godine i 24.03.2020. godine u tabelarnom prikazu su navele materijal/opremu, količinu i okvirnu cijenu. Na osnovu ove dvije nabavke nabavljene su zaštitne maske, dezinfekcijska sredstva, zaštitne rukavice, ručne medicinske kamere sa sistemom mjerenja tjelesne temperature, višekratna varena zaštitna odijela, kreveti sa madracem i posteljinom za karanten, testovi za detekciju nCov-2019, zaštitna odjela, zaštitne naočale. Nabavka respiratora provedena je prema odluci Federalnog štaba civilne zaštite od 01.04.2020. godine i uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH, a na način da je 5,58 miliona KM utrošeno iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a 4,95 miliona maraka iz tekućih rezervi Vlade Federacije BiH, za što je Vlada Federacije BiH donijela posebnu odluku. Ukupna vrijednost svih nabavki izvršenih od strane FUCZ, a po odlukama Federalnog štaba civilne zaštite od 16.03.2020. godine je 22.180.142,57 KM (http://www.fucz.gov.ba/izvjestaj-o-provedenim-nabavkama-od-usvajanja-odluke-o-proglasenju-stanja-nesrece-uzrokovane-pojavom-koronavirusa-u-f-bih ).

INTERVIEW.BA: Znate li kako su izgledale te nabavke, kako su tekli dogovori, kako su traženi dobavljači?

KADRIBEGOVIĆ: Ne, nisam bio upoznat, a nije bilo potrebe ni da budem. U FUCZ postoji Sektor za računovodstveno-finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje čiji je sastavni dio, što mu naziv i govori, i odsjek koji se bavi javnim nabavkama. Kao što sam ranije i naveo – prije nego sam ovlašten od Vlade FBiH da rukovodim FUCZ – bio sam pomoćnik direktora, odnosno rukovodilac Sektora za deminiranja i u organizovanju i provođenju nabavki u doba krize izazvane koronavirusom nisam učestvovao.

INTERVIEW.BA: Pominju se i neke druge nabavke koje bi se mogle okarakterisati kao sporne zbog veze između suspendovanog direktora i vlasnika kompanije-dobavljača – kako to komentarišete?

KADRIBEGOVIĆ: Nemam komentar na to.

INTERVIEW.BA: Kako komentarišete saslušanje i navodno hapšenje direktora Uprave CZ FBiH?

KADRIBEGOVIĆ: Ne mogu to komentarisati jer pravosudni organi rade svoj posao.

INTERVIEW.BA: Čime sada CZFBiH raspolaže od tih nabavki ili ste sve što ste nabavili razdijelili krajnjim korisnicima?

KADRIBEGOVIĆ: Na web-stranici FUCZ nalazi se tabelarni pregled materijala i oprema za zaštitu od koronavirusa (Covid-19) koji je po naredbama FŠCZ isporučen od 16. marta do 21. maja 2020. – objavljen 21.5.2020.godine i izvještaj sa tabelarnim pregledom o provedenim postupcima nabavki od usvajanja Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH sa pojedinačnim cijenama predmetnih nabavki je objavljen 20.05.2020. godine. Raspodjela navedenih sredstava i opreme izvršena je u skladu sa naredbama FŠCZ objavljene hronološki danom donošenja/dopunom/izmjenom i prestankom roka važenja, a u skladu sa iskazanim potrebama.

INTERVIEW.BA: Šta su vas pitali iz parlamentarne istražne Komisije, a što nije tajna…

KADRIBEGOVIĆ: Sva pitanja koja su postavili članovi Komisije već su objavljena u medijima tako da, koliko sam mogao upratiti, ništa nije ostalo tajno.

INTERVIEW.BA: Šta ako CZ FBiH bude morala Vladi FBiH vratiti novac za respiratore?

KADRIBEGOVIĆ: Respiratori su predmet istrage i ne želim komentarisati ovu temu. Pustit ćemo istražne organe da rade svoj posao.

INTERVIEW.BA: Ko kontroliše rad FUCZ i na koji način?

KADRIBEGOVIĆ: U skladu sa odredbom člana 7. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave Vlada FBiH vrši koordinaciju, usklađivanje i usmjeravanje rada federalnih organa uprave i upravnih organizacija, kao i nadzor nad njihovim radom u skladu sa Ustavom Federacije i federalnim zakonom. Kontrola zakonitosti upravnih i drugih akata koja donose organi uprave vrši se putem upravnog nadzora koji se ostvaruje na način predviđen navedenim Zakonom. Nadalje, u skladu sa odredbom člana 65. stav (2) navedenog Zakona, rukovodilac samostalne federalne uprave odgovara Vladi Federacije. Imajući u vidu navedeno, FUZC odgovorna je za svoj rad i stanje u oblasti za koju je osnovana Vladi Federacije BiH. Za finansijsku reviziju i reviziju učinka ove Uprave mjerodavan je Ured za reviziju.

INTERVIEW.BA: Koje su to naučene lekcije u periodu iza nas koje se ne smiju ponoviti ako na jesen doživimo drugi val pandemije?

KADRIBEGOVIĆ: Neću govoriti o ekonomskom, a ni medicinskom aspektu, jer sam operativac i neko ko je u sistemu zaštite i spašavanja treba da sagleda stvari iz tog ugla. Prvi put smo se, kao i mnogi drugi, našli u situaciji pandemije virusa kakav je COVID-19. I ranije smo znali koliko je važan sistem koji funkcioniše u smislu pomoći običnom građaninu da prevaziđe poteškoće s kojim se susreće, ali i važnosti koordinacije, komunikacije i saradnje svih nivoa i resora, kako u Federaciji BiH, tako i u čitavoj zemlji. Pokazalo se koliko su važni ljudski resursi koji su spremni odgovoriti i na ovakav vid nesreće koja bi mogla još jedan duži period biti prisutna i s kojom ćemo se morati nositi svi zajedno. Ne treba dozvoliti da rad ljudi u FUCZ, koji su obavili odgovoran i težak posao, ponijeli se profesionalno i učinili sve da spriječe širenje koronavirusa, te budu u službi građana, stavimo u drugi plan i da se taj rad minimizira jer se desilo nešto za šta oni ne mogu biti odgovorni. Svi bismo trebali naučiti da priznamo te zasluge. Ono što će FUCZ definitivno ubuduće činiti jeste da će biti što više otvorena, transparentna i voditi računa da se sve obavlja u skladu sa zakonom i propisanim procedurama.

INTERVIEW.BA: Ide ljeto i sezona požara – kako je CZ FBiH opremljena za te izazove?

KADRIBEGOVIĆ: Zaštita od požara je djelatnost od posebnog interesa za Federaciju BiH, kanton, općinu / grad, a organizovana je i funkcioniše u okviru jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja na način predviđen Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu prema kom je vatrogastvo obavezna javna služba čija je osnovna djelatnost zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od požara i čije trajno i neometano obavljanje osigurava Federacija, kanton, općina i grad na način predviđen Zakonom. FUCZ svake godine, pa tako i ove, a prije požarne sezone, svim kantonalnim upravama civilne zaštite i općinskim / gradskim službama za civilnu zaštitu, uputila je preporuke za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od požara na otvorenom prostoru na području FBiH s ciljem da svi u skladu sa svojim ovlaštenjima na području općine / grada i kantona preduzmu sve potrebne mjere i radnje u cilju što bolje pripreme i sprečavanja nastajanja požara na otvorenom prostoru. Isto tako, FBiH je formirala specijaliziranu jedinicu za gašenje požara otvorenog prostora koja je pripremljena za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru.

INTERVIEW.BA: Kako je generalno opremljena CZ FBiH?

KADRIBEGOVIĆ: Na federalnom nivou organizovano je jedanaest (11) federalnih specijaliziranih jedinica, devet (9) službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine. Sve ove službe i jedinice se kontinuirano opremaju i osposobljavaju. Stepen opremljenosti i obučenosti pripadnika navedenih jedinica je na zavidnom nivou. To se moglo vidjeti na mnogim međunarodnim i domaćim vježbama iz oblasti zaštite i spašavanja odnosno civilne zaštite u kojima su učestvovale jedinice civilne zaštite Federacije BiH. Posebno su se istakli tokom poplava 2014. godine, kada je u Federaciji BiH bilo proglašeno stanje prirodne nesreće.

INTERVIEW.BA: Kako vratiti povjerenje u civilnu zaštitu?

KADRIBEGOVIĆ: 12. maja 2020. godine Vlade Federacije BiH me je ovlastila da kao pomoćnik direktora FUCZ organiziram sve poslove i potpisujem sva akta iz nadležnosti direktora dok traje preventivna suspenzija aktuelnog direktora. FUCZ već 72 dana u kontinuitetu radi vrlo odgovora i težak posao u uslovima stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID19). Nažalost, sve ono dobro što su pripadnici svih struktura civilne zaštite u FBiH na svim nivoima uradili tokom pomenute krizne situacije stavljeno je u drugi plan zbog situacije prouzrokovane provođenjem nabavki sredstava i opreme za suzbijanje pandemije koronavirusa, a po odlukama Federalnog štaba civilne zaštite. Federalna uprava civilne zaštite ima 209 zaposlenika koji su tokom stanja prirodne nesreće danonoćno učestvovali u svim aktivnostima smanjenja širenja koronavirusa. Te aktivnosti su se, između ostalog, ogledale u sljedećem: kao služba Federalnog štaba civilne zaštite uprava je pružala svu potrebnu materijalno – tehničku podršku u skladu sa propisima koji definišu rad Federalnog štaba civilne zaštite. Operativno, po zahtjevima institucija, prije svega zdravstvenih i socijalnih ustanova, zaposlenici Federalne uprave civilne zaštite su dopremali i uspostavljali trijažne punktove sa šatorima, obavljali smo distribuciju medicinske opreme, zaštitne opreme, dezinfekcijskih sredstava i druge opreme (kreveti, termalne kamere, grijalice, hrana i sl.). Po naredbi Federalnog štaba civilne zaštite zasnovanom na zaključku Predsjedništva BiH pripadnici Federalne uprave civilne zaštite su uspostavili šatorske prostore za 14 graničnih prelaza s time što su granični prelazi Neum I i Neum II bili orijentisani na jedan šatorski prostor, pa smo u Federaciji BiH imali uspostavljeno 13 šatorskih prostora. Svrha uspostavljanja pomenutih šatorskih prostora bila je osigurati potrebne uvjete boravka građanima BiH koji ulaze u BiH na graničnim prelazima u Federaciji BiH do uručenja rješenja o karantinu ili izolaciji u zavisnosti od perioda. Pri tome je osiguran šatorski smještaj, dnevne potrebe hrane i vode, mobilni sanitarni čvorovi koje je Federalna uprava civilne zaštite dopremila i postavila i sve je funkcionisalo 24 sata uz stalnu podršku pripadnika Federalne uprave civilne zaštite koji su radili u smjenama. Pored dezinfekcije koja je provođena u šatorskim prostorima na graničnim prelazima, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite su obavljali i dezinfekciju općina i gradova u Federaciji BiH po prioritetima iskazanim od strane kantonalnih uprava civilne zaštite, na osnovu epidemiološke situacije u kantonima.Istovremeno sa svim navedenim aktivnostima, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite su svakodnevno vršili poslove prikupljanja, uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava po prijavama građana na prostoru Federacije BiH. Pri tome je potrebno naglasiti da je ostvarena sasvim dobra saradnja sa ostalim strukturama civilne zaštite na prostoru Federacije BiH, s obzirom na složenost sistema i neposjedovanja naredbodavne uloge Federalne uprave civilne zaštite u tom sistemu, kao i koordinacija sa državnim nivoima, Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske i strukturom civilne zaštite Brčko Distrikta. Donošenjem mjera Federalnog štaba civilne zaštite u situaciji koja se nikada prije nije desila, te zbog činjenice da pandemija izazvana koronavirusom (COVID-19) predstavlja najveću krizu i poremećaj globalnih razmjera nakon Drugog svjetskog rata kako ocjenjuju mnogi stručnjaci i eksperti, građani su tražili odgovore na brojna pitanja i obraćali se Federalnoj upravi civilne zaštite, a uposlenici Federalne uprave civilne zaštite počevši od Federalnog operativnog centra i svih ostalih sektora Federalne uprave civilne zaštite odgovarali su na sve zahtjeve i upite upućene Federalnoj upravi civilne zaštite. Ovo je samo dio aktivnosti koji pokazuju koliko je Federalne uprave civilne zaštite svakodnevno doprinosila smanjenju širenja korona virusa kao i zaštiti života i zdravlja stanovništva. Povjerenje u civilnu zaštitu vratit će se prvo prezentujući navedene aktivnosti javnosti, a drugo vraćajući transparentnost rada civilne zaštite u svim segmentima, pa tako i u procesu javnih nabavki, odnosno utroška javnog novca za potrebe zaštite i spašavanja. Federalna uprava civilne zaštite će nastaviti i dalje djelovati u skladu sa svojim nadležnostima kako bi zaštitila stanovništvo i njihovu imovinu od prirodnih i drugih nesreća i protivminskih aktivnosti, te svojim zalaganjem i transparentnošću vratiti povjerenje stanovništva u rad Federalne uprave civilne zaštite.

Prethodna vijest

Vladajuća većina RS protiv Rezolucije o poštovanju žrtava fašističkih režima

Naredna vijest

Bukvarević: Sramota je da 102 ubijene djece još nemaju spomenik u Prijedoru