ratt
ratt

Brčko Distrik još nema zakon koji reguliše prava civilnih žrtava rata

Tri decenije od početka rata, Brčko distrikt BiH još uvijek nema zakon koji reguliše prava civilnih žrtava rata, uključujući žrtve ratnog silovanja ili seksualnog zlostavljanja, već se ista ostvaruju na osnovu Odluke o zaštiti civilnih žrtava rata.

Međutim, ova Odluka pruža niži obim zagarantovanih prava u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku, jer na primjer ona ne predviđa pružanje psihološke podrške žrtvama, koja im je prijeko potrebna, imajući u vidu trajne posljedice zločina koji su preživjeli/e.

Civilne žrtve rata iz BDBiH predugo čekaju na zakonsko rješenje koje bi adekvatno odgovorilo na njihove potrebe i koje bi im konačno vratilo dostojanstvo. Budući da su nepravedno zapostavljene godinama, jer su im uskraćena određena prava koja su dostupna žrtvama u FBiH i RS, jasno je da vlada BDBiH pred sobom ima važan zadatak. Usvajanjem Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, BDBIH može ispraviti ovu nepravdu, ali da bi novi Zakon zaista bio svrsishodan neophodno ga je putem javne rasprave podijeliti sa žrtvama i stručnom javnošću kako bi se kroz  uvažavanje njihovih komentara osigurao što kvalitetniji odgovor na stvarne potrebe ove kategorije stanovništva – istakla je Amina Hujdur, saradnica za komunikacije organizacije TRIAL International.

U martu 2020. godine imenovana je radna grupa za procjenu uticaja propisa i pripremu Nacrta zakona o civilnim žrtvama rata BDBiH, čije je usvajanje bilo najavljeno za kraj 2021. godine. Nacrt zakona je još uvijek predmet rasprave i potrebna je promptna finalizacija i upućivanje u dalju proceduru, uz konsultacije stručne javnosti i žrtava. Stav žrtava je da se postojećom Odlukom definišu određena prava, ali koja nisu usklađena sa pravima koja ostvaruju preživjele žrtve u RS i FBiH.

Preživjele žrtve u BDBiH nemaju pravo na psihološku pomoć, nabavku ortopedskih pomagala, banjsko liječenje dok to nije slučaj u ostatku BiH. Nadam se da će Vlada BDBiH imati sluha za naše prijedloge, jer samo tako možemo ostvariti osnovna ljudska prava i biti dio društva. Zakoni moraju biti isti za sve – izjavila je Adila Suljević, predsjednica Udruženja za pomoć preživjelim žrtvama seksualnog nasilja “Suze”.

Zbog nedostatka zakonskog rješenja, preživjeli/e su izloženi/e nejednakom tretmanu što im dodatno otežava proces oporavka i integracije u društvo. BDBiH ima jedinstvenu priliku da usaglašavanjem i donošenjem Zakona unaprijedi prava preživjelih te harmonizira zakonodavni okvir sa pozitivnim rješenjima postojećih zakona u FBiH i RS.

Prethodna vijest

Nakon pisanja CAPITAL-a ministar Đokić ukinuo monopol

Naredna vijest

Poruka: Svih 40 miliona Ukrajinaca su moji i molim za njih