unsa2 skrijelj
unsa2 skrijelj

Oštre reakcije Ekonomskog i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije: Rektor Škrijelj vodi nas u bezakonje

Mnogo je bure, reakcija, pa i optužbi izazvao jučer objavljeni tekst na našem portalu „Novi skandal u režiji SDA: “Četiri fakulteta odbijaju pripajanje Univerzitetu u Sarajevu“

Piše: Senka KURT

Odvojenim saopćenjima su se oglasili Ekonomski i Fakultet za saobraćaj i komunikacije, koji su demantirali navode rektora Univerziteta u Sarajevu (UNSA) dr. Rifata Škrijelja da svjesno koče proces integriranja UNSA, te ističu da ove visokoškolske ustanove nikada nisu bile pod utjecajem bilo kakve političke struje ili stranke.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kojeg je dr. Škrijelj, uz Elektrotehnički fakultet označio predvodnicima bojkota, saopćio je da nikada nije dovodio u pitanje integraciju Univerziteta u Sarajevu koja je utvrđena Zakonom, Odlukom Skupštine i podzakonskim aktima, te čvrsto zagovara zakonit rad i djelovanje, poštivanje odluka Skupštine KS i zakona.

Integracija bez plana

Međutim, ishitreno i netransparentno provođenje procesa integracije, bez planskog pristupa je izazov koji nas dovodi u situaciju rada izvan zakonskog okvira. Zbog brige za Fakultet, našu budućnost i radna mjesta svojih zaposlenika, Ekonomski fakultet je, uz saglasnost Vijeća Fakulteta, pokušao zaštiti svoja prava putem nadležnog Suda, te je iskorišteno pravo na žalbu – naveli su s Ekonomskog fakulteta.

U saopćenju Ekonomskog fakulteta navode i, kako ističu, nekoliko činjenica, koje su bile osnov za neslaganje Ekonomskog fakulteta sa načinom provođenja procesa integracije UNSA:

Odlukom Upravnog odbora UNSA o obaveznim radnjama dekana/direktora organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu u vezi sa pravima i obavezama iz radnog odnosa radnika čiji se ugovori o radu prenose na Univerzitet u Sarajevu od 28.07.2021. godine taksativno su naložene obaveze dekanima/direktorima organizacionih jedinica. Provođenjem ovih radnji bi se prejudicirale odluke drugostepenog Kantonalnog suda u Sarajevu po žalbama fakulteta koje su uložene, što praktično znači ukidanje prava na žalbu. Članom 7. Odluke Skupštine KS koja definira integraciju UNSA propisana je obaveza rektora UNSA da, uz prethodnu saglasnost UO UNSA, zaključi pojedinačne ugovore sa dekanima fakulteta i akademija, te direktorima naučnoistraživačkih instituta, kojim će se utvrditi i precizno evidentirati imovina, prava i obaveze koje Univerzitet preuzima, te njihova međusobna prava i obaveze. Odredbama relevantnog Zakona, Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH propisano je koje isprave su potrebne za upis u registar pripajanja poslovnih subjekata. Ništa od ovih dokumenata do danas nije ponuđeno, niti zaključeno – istaknuto je.

Ekonomski fakultet u Sarajevu: Demantirali navode rektora

Ekonomski fakultet navodi i da rješenja Općinskog suda u Sarajevu protiv kojih je uložena Žalba, do danas nisu stekla pravomoćnost, nisu stupila na pravnu snagu i nisu objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo da bi proizvela pravna dejstva na subjekte upisa.

Bez obzira na to, provedene su sve radnje kao da žalbeni proces ne postoji. Sve navedeno je realna osnova za zabrinutost nad zakonitošću procesa, te je predstavljalo valjan pravni osnov za žalbu. Bez obzira na različite pritiske i uslovljavanje mi i dalje ostajemo istrajni u zakonitom radu i djelovanju i ne podliježemo bilo kakvim političkim uticajima bilo koje od političkih stranaka. Takvo opredjeljenje smo dokazali našim vrijednim radom i o tome svjedoče rezultati i međunarodna priznanja koji su iza nas. Mi smo uvijek bili i sada smo dio našeg Univerziteta i partneri u svakom konstruktivnom poslu – zaključuje se u saopćenju Ekonomskog fakulteta.

Prijetnje i pritisci

Fakultet za saobraćaj i komunikacije UNSA navodi u svom saopćenju da već petu deceniju svog postojanja nikada niti je radio niti radi pod utjecajem bilo koga, a naročito ne pod utjecajem političkih stranaka.

Tokom svog postojanja je uvijek nastojao da radi u skladu sa zakonskim propisima koji su na snazi i poštuje sve zakonske norme koje se odnose na djelatnost kojim se Fakultet bavi – ističu.

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu također navodi kako se u potpunosti zalaže za sve procese Integracije Univerziteta u Sarajevu koja je utvrđena zakonima, Odlukom Skupštine i podzakonskim aktima. I oni dodaju da je “ishitreno provođenje formalne integracije i pokušaj gašenja pravnog subjektiviteta organizacionih jedinica tokom kolektivnih godišnjih odmora UNSA, te nepoštivanje Odluke Senata da taj datum treba da bude 31. 12. 2021. godine doveo do toga da organizacione jedinice ne mogu završiti predintegaracioni proces”.

To je dovelo do toga da se od fakulteta sad zahtijeva rad van zakonskog okvira. Napominjemo, formalnom procesu pripajanja organizacionih jedinica Univerzitetu trebali su prethoditi bitni koraci, a to su, između ostalog, donošenje opštih akata o integraciji, potpisivanje međusobnih ugovora, procjena kompletne imovine, obavještavanje svih vjerovnika o promjeni dužnika, potpisivanje ugovora o radnopravnim odnosima. Ništa to nije urađeno. Štaviše, od dekana se traži da retroaktivno odjavljuju radnike, što bi moglo voditi njihovoj krivičnoj odgovornosti. Univerzitet jednostavno nije bio spreman za taj čin, a forsirao je gašenje fakulteta – istaknuto je.

Zato Fakultet za saobraćaj i komunikacije uslijed brige za budućnost Fakulteta i radnih mjesta svojih uposlenika je dobio preporuku od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS da se uloži Žalba na prvobitno Rješenje Opštinskog suda u Sarajevu koji se nepravosnažno formalizuje pripajanje, a uz sagasnost Vijeća Fakulteta.

Fakultet je, zajedno sa još pet, veoma bitnih fakulteta (Elektrotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Fakultet političkih nauka i Medicinski fakultet) iskoristio pravo na žalbu i na taj način zaštitio kako prava Fakulteta tako i prava svih uposlenika FSK – saopćeno je.

ESK: Iskoristili smo pravo na žalbu da zaštitimo zaposlene

S Fakulteta za saobraćaj i komunikacije ističu i da se radi o fakultetima koji na Univerzitetu u Sarajevu stvaraju najveći prihod i imaju najveći broj studenata.

Fakultet za saobraćaj i komunikacije je i pored velikih pritisaka i prijetnji sa Univerziteta u Sarajevu da njegovi uposlenici neće dobiti zarađenu platu, da će dekan Fakulteta snositi velike posljedice ostao da radi u skladu sa zakonskim propisima i nije podlegao bilo kakvim ucjenama, a naročito političkim uticajima bilo koje od političkih stranaka – istaknuto je.

Oni dodaju da ostaju pri zakonskom djelovanju i  čekaju pravosnažnost Odluke Opštinskog suda u Sarajevu jako bi zaštitili imovinu, budućnost uposlenika i prava koje imaju.

 – Fakultet za saobraćaj i komunikacije, kao sastavni dio Univerziteta u Sarajevu, uvijek je bio na dispoziciji svim zakonskim odlukama Univerziteta, a sve u cilju očuvanja kako Fakulteta tako i našeg Univerziteta u Sarajevu – zaključeno je.

Podsjećamo, rektor Škrijelj istakao je ova dva, te još Medicinski i Elektrotehnički fakultet kao jedina četiri fakulteta od 28 visokoškolskih ustanova UNSA koji nisu ispoštovali sudsku odluku, te prema njegovim riječima zaposlenike ostavili u pravnom vakuumu jer njihove ugovore o radu nisu prenijeli na UNSA, koji je prema sudskoj odluci poslodavac.

Prethodna vijest

Amna Popovac: Čije su naše rijeke

Naredna vijest

Amna Popovac: To whom do our rivers belong