Sjednica Vlade FBiH: Odluka o smanjenju troškova el. energije do 31.12.2020.

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici, kojom je, po pismenom ovlaštenju premijera, predsjedavao zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, izmijenila Odluku o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, kojom je rok njene primjene produžen do 31.12.2020. godine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Subvencije će biti iskazivane na računima za utrošenu električnu energiju do roka primjene koji odredi Vlada FBiH. Mogućnost za subvencioniranje cijene utrošene električne energije koristilo je 70 hiljada korisnika, od čega kod JP Elektroprivrede BiH 55.000 i kod Elektroprivrede HZHB 15.000 korisnika. Do sada je za te namjene izdvojeno 24 miliona KM.

Federalna vlada donijela je Uredbu o sadržaju i načinu vođenja registra zaposlenih u organima državne službe u FBiH koja uređuje sadržaj i način vođenja podataka, kao i zaštitu i dostupnost podataka koji se vode u Registru zaposlenih u organima državne službe FBiH, kantona, gradova i općina, te u drugim organima i službama, osim ako posebnim kantonalnim propisima nije uređeno drugačije.

Registar sadrži osnovne podatke o organu državne službe i njegovoj unutrašnjoj organizaciji, o radno-pravnim odnosima i drugim statusnim pitanjima, radnom vremenu zaposlenika, ocjeni rada zaposlenih, disciplinskoj odgovornosti, stručnom usavršavanju, , te e-karton zaposlenika.

Uredbom je previđeno i uvođenje imovinskog kartona za sve zaposlenike u organima državne službe u FBiH.

U obrazloženju za donošenje ove uredbe je navedeno da je, vodeći se preporukama Evropske komisije o harmonizaciji službeničkog sistema u FBiH i preporukama Podgrupe za reformu javne uprave u BiH o kreiranju jedinstvene informacione platforme za upravljanje ljudskim resursima, Agencija za državnu službu FBiH, u okviru Ureda koordinatora za reformu javne uprave Fonda za reformu javne uprave, pokrenula postupak izrade tehničke specifikacije i inicirala projektni zadatak za unapređenje informacionog sistema koji bi olakšao cjelokupne procese upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi.

To uključuje proces zapošljavanja, vođenja evidencije o broju zaposlenih u državnoj upravi, kadrovsko planiranje, sistematizaciju radnih mjesta, upravljanje radnim učinkom, administraciju radnog vremena, vođenje disciplinskog postupka, stručno usavršavanje, izvještavanje i administraciju dokumenata.

Prioritetni ciljevi bili su realizacija mjera iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije 2019.-2020. i dokumenta „Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH” kojeg je Vlada Federacije BiH usvojila 15.11.2017. godine.

Vlada Federacije BiH je donijela Zaključak o povlačenju iz parlamentarne procedure Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o advokaturi Federacije BiH utvrđenog na 206. sjednici Vlade FBiH održanoj 16.1.2020. godine.

Na dnevni red 13. redovne sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazane za utorak 28.7.2020, uvršten je Prijedlog zakona o izmjenama ovog zakona koji je u parlamentarnu proceduru upućen po skraćenom postupku.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Radna grupa Federalnog ministarstva pravde pripremila tekst Prednacrta zakona o advokaturi Federacije BiH, koji će po pribavljanju potrebnih mišljenja biti upućen Vladi FBiH radi utvrđivanja njegovog nacrta, Federalno ministarstvo pravde predložilo je Vladi FBiH da iz parlamentarne procedure povuče Prijedlog ovog zakona.

Federalna vlada razmatrala je informaciju o realizaciji Zaključka od 21.5.2020. godine kojim je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da dostavi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku kojim bi bila utvrđena nadležnost sudova da u vanparničnom postupku utvrđuju mjesto i vrijeme rođenja osoba koje vrijeme i mjesto svog rođenja ne mogu dokazati na način predviđen propisima kojima se uređuje vođenje matičnih knjiga.

Riječ je, prije svega, o djeci bh. državljana koja su rođena u Siriji i vraćena u BiH i svim drugim za koje ne postoje izvodi iz matične knjige rođenih inozemnog organa, te ne mogu ostvariti pravo na državljanstvo BiH i Federacije BiH.

Federalno ministarstvo pravde će za sljedeću sjednicu Vlade FBiH pripremiti Prijedlog izmjena ovog zakona.

 SAGLASNOST ZA PRIHVATANJE GRANTA ZA PROJEKTE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

 Vlada Federacije BiH dala je saglasnost za prihvatanje granta namijenjenog za finansiranje Projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo”, po Ugovoru o grantu zaključenom između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji se odnosi na investicijski grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), u iznosu do 2.000.000 eura.

Osnovni cilj i svrha projekta su uvođenje mjera energetske efikasnosti u približno 40 javnih zgrada u Kantonu Sarajevo i to škola, bolnica, vrtića i javnih zgrada od općeg interesa.

Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije i Podugovora o grantu između Federacije i Kantona Sarajevo za ova sredstva, za šta je ovlaštena federalna ministrica finansija.

 IZMIJENJENA ODLUKA O OSNIVANJU I STATUTU JP FILMSKI CENTAR SARAJEVO

Federalna vlada izmijenila je odluke o osnivanju i o Statutu Javnog preduzeća Filmski centar Sarajevo d.o.o.

Kako je navedeno u razlozima za donošenje ovih odluka, temeljem odredaba Zakona o klasifikaciji djelatnosti BiH i Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH, svim društvima sa ograničenom odgovornošću je naloženo usklađivanje šifri i opisa klasifikacije djelatnosti.    

Shodno tome Filmski centar Sarajevo d.o.o. je izmijenio opis, te je petocifrene šifre djelatnosti zamijenilo važećim četverocifrenim.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za period januar-juni 2020. godine.

Usvojen je Izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih finansijskih sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu.

Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH dat je na privremeno korištenje bez naknade, na period od pet godina, poslovni prostor u ulici Nedima Filipovića broj 21 u Sarajevu, površine 114,19 m2.

Prihvaćen je 27. tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH za period 1.4.2020.-30.06.2020. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada danas je na sjednici dala dva ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama privrednih društava. Za JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo opunomoćen je Goran Buhač, a za Privredno društvo Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići Zlatan Bilanović.

U Upravni odbor Finansijsko-informatičke agencije, na period od četiri godine, imenovani su Dragan Prusina (predsjednik), te Mirza Kršo, Adisa Omerbegović Arapović, Denis Mušić i Goran Milić (članovi).

U Nadzorni odbor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo na period od četiri godine imenovani su Muamer Terzić (predsjednik), Branimir Stipić i Azra Rizvanović (članovi).

Na lični zahtjev razriješen je vršilac dužnosti člana Odbora za reviziju JP Filmski centar Sarajevo d.o.o., a za vršioca ove dužnosti privremeno je imenovan Suad Džafić, do okončanja konkursne procedure, a najduže 90 dana. Zbog isteka perioda na koji je imenovan, razriješen je i vršilac dužnosti člana Nadzornog odbora ovog javnog poduzeća, a Adnan Džindo imenovan na period do isteka mandata ostalih članova ovog nadzornog odbora.

(FENA, Interview.ba)

Prethodna vijest

Ministarstvo finansija zaduženo za informaciju o efektima “korona zakona”

Naredna vijest

U naredna tri dana u BiH pretežno oblačno i nestabilno vrijeme