Vlada FBiH danas o Kriznom planu pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa

Sjednica Vlade FBiH održava se danas u Mostaru, a na dnevnom redu će se, između ostalog naći i Informacija o Kriznom planu pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) FBiH, s Prijedlogom zaključaka.

Ostali dnevni red glasi:

3. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine  

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 

5. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda i korištenja Federalnoj upravi civilne zaštite namjenskih prihoda iznad iznosa planiranih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu s posebnog transakcijskog računa za sredstva za “Zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća” otvorenog kao podračun u okviru JRT koja su kumulirana iz prethodnih godina 

6. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine 

7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu člana 19. tačka 13.a Zakona o zdravstvenom osiguranju, koju je podnio Boris Krešić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 

8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu i dopunu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Nasiha Pozder, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH za učešće i organiziranje sajmova” 

10. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o pripremi i izgradnji HE Kruševo 9,75 MW s HE Zeleni vir 2,13 MW, na rijeci Bioštici 

11. Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu 

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišne čestice javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan 

13. Prijedlozi odluka:  

a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu  

b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu  

14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 

15. Prijedlog odluke o prihvatanju Završnog izvještaja o završetku Projekta „Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH“ (RHRF) 

16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa 

17. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000043319 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine  

18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine  

19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Hadžići za ustupanje na korištenje nekretnina u kasarni “Žunovnica” 

20. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Bakarevića broj 2, UB “Bosnae-Zelene beretke” Općini Stari grad 

21. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela bivše vojne lokacije Gorica u Mostaru Udruženju ratnih vojnih invalida gradsko područje Mostar Jugoistok 

22. Izvještaj o radu Finansijsko-informatičke agencije za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka 

23. Izvještaji o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka 

a) Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo za period 1.10.2019. – 31.12.2019. godine 

b) Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2019. – 31.12.2019. godine 

24. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka  

25. Izvještaj o radu Upravnog odbora Projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka 

26. Informacija o poduzetim i planiranim aktivnostima Federalne uprave civilne zaštite vezanim za migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini u Bosni i Hercegovini, s Prijedlogom zaključka 

27. Informacija o poduzetoj aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine u cilju osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 

28. Prijedlog akcionog plana za implementaciju SBA principa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2020. – 2021. godina, s Prijedlogom zaključka 

29. Informacija o realizaciji odluke o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 20127. godinu za sufinansiranje projekta “Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine” – WATSAN FBiH za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 

30. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(Fena, Interview.ba)

Prethodna vijest

Mesihović o 45.000 KM: Nespretno formulisano, automobil je za krizni štab

Naredna vijest

Šarović o novom izboru članova CIK-a: Nužna odluka kako bi spriječili Dodika da bezobzirno krade izbornu volju građana